Przyczyny komplikacji obrazen kosci i stawow

Przypominamy, że udzielane informacje stanowią jedynie informację poglądową. Najczęstszą przyczyną powikłań przy złamaniu kości są nieprawidłowości na pierwszym etapie leczenia lub zbyt wczesne obciążenia np. W opublikowanych badaniach udowodniono wpływ LIPUS na przyspieszenie procesu gojenia złamań oraz wywołanie efektu osteoindukcji w opóźnionym gojeniu i stawach rzekomych u ok.

Problem opóźnionego gojenia kości jest najpoważniejszą komplikacją będącą następstwem przerwania ciągłości kości. Wynik leczenia jest wielokrotnie trudny do przewidzenia, a leczenie zwykle długotrwałe. Problem jest uciążliwy dla pacjenta, wymagający dla lekarza i kosztowny dla systemu opieki zdrowotnej [1]. Oczekiwania wszystkich zainteresowanych skłaniają do opracowywania schematów postępowania umożliwiających zapobieganie, wczesne rozpoznawanie i skuteczne leczenie wpływające na skrócenie procesu gojenia i optymalizacji wyniku.

Złamana noga lub ręka oraz późniejsze zabiegi i ćwiczenia mające przywrócić dawną sprawność kończyny uzmysławiają, jak utrudnione jest codzienne funkcjonowanie w takiej sytuacji. Z jakimi rodzajami złamań możemy mieć do czynienia? Jakie są ich objawy oraz jak przebiega leczenie i rehabilitacja po takich urazach? Załamanie złamaniu nierówne Ogólna definicja złamania opisuje je jako częściowe lub całkowite przerwanie ciągłości kości.

Znanych jest wiele czynników mogących w sposób izolowany ograniczać prawidłowy proces tworzenia kostniny [2]. Zdarza się, że mimo spełnienia wszystkich warunków niezbędnych do prawidłowego gojenia kości, nie dochodzi do zrostu w czasie spodziewanym i określonym empirycznie dla poszczególnych rodzajów kości. Uzyskanie zrostu jest warunkiem niezbędnym do przywrócenia prawidłowej funkcji narządu ruchu i tym samym sprawności pacjenta.

Opóźnienie gojenia wyłącza w tym czasie pacjenta z określonych aktwności życiowych i zawodowych. Staw rzekomy w przypadku dolegliwości bólowych, ruchomości patologicznej i poczucia Przyczyny komplikacji obrazen kosci i stawow jest wskazaniem do leczenia operacyjnego, w wielu przypadkach kilkuetapowego. Właściwe postępowanie lecznicze wymaga prawidłowego rozpoznania i ustalenia potencjału gojenia [3].

W oparciu o obraz radiologiczny oraz czas, który upłynął od momentu przerwania ciągłości kości, możliwe jest zakwalifikowanie do właściwej grupy zaburzeń zrostu i zalecenia najlepszej metody leczniczej. Przyczyny zaburzeń zrostu Zaburzenia zrostu mogą wystapić niezależnie od sposobu i okoliczności, w jakich doszło do przerwania ciągłości kości, dlatego istotne jest zapewnienie idealnych mechanicznych warunków gojenia oraz wczesna identyfikacja ewentualnych innych niemechanicznych czynników ryzyka mogących negatywnie modyfikować proces gojenia.

Zidentyfikowane i określone jako czyniki ryzyka opóźnionego zrostu zostały: nikotynizm [4], zaburzenia metaboliczne: cukrzyca, choroby endokrynologiczne tarczycy, przytarczyc, przysadki parathormon i kalcytoninahipogonadyzm testosteronzaburzenia wydzielania hormonu wzrostu, okres pomenopauzalny, osteoporoza, zaburzenia wchłaniania lub regulacji stężenia wapnia i witaminy D we krwi, niedożywienie, sterydoterapia, chemioterapia, bisfosfoniany, otyłość, choroby wątroby.

Dodatkowe czynniki ryzyka pojawiają się w przypadku złamań otwartych lub leczonych operacyjnie, tu najczęściej zwiększone ryzyko braku zrostu powoduje infekcja rany [5], energia urazu wpływająca na rozległość uszkodzenia otaczajacych tkanek miękkich i związanych z tym zaburzeń mikrokrążenia, rozfragmentowanie odłamów lub ubytek tkanki kostnej oraz uszkodzenie ich unaczynienia, a także rodzaj, prawidłowość i skuteczność osteosyntezy [6, 7].

Złamania określonych kości obarczone są zwiększonym ryzykiem powstania stawu rzekomego z powodu swoistości w ich budowie i sposobie unaczynienia, należą do nich Przyczyny komplikacji obrazen kosci i stawow łódeczkowata, ramienna, obojczyk, kość piszczelowa i piąta kość sródstopia. Proces gojenia się Proces tworzenia kostniny składa się z kilku następujących po sobie faz: zapalnej, angiogenezy, chondrogenezy, kalcyfikacji i przebudowy kostnej, w których brak niezbednych substratów lub obecność czynników ryzyka modyfikuje ich przebieg [8].

Przyczyny komplikacji obrazen kosci i stawow

Odtworzenie warunków anatomicznych i funkcji złamanej kości wymaga spełnienia niezbędnych warunków mechanicznych. Biologiczny proces gojenia rozpoczyna się od opartej o cyklooksygenazę indukowaną COX-2 i prostaglandynę E2 PGE2 [9, 10] wewnątrzkomórkową kaskadę zapalną, prowadzącą do zwiększenia ekspresji genów [11] i produkcji czynników wzrostu ang.

Wapń, witaminy D i K to podstawowe substraty niezbędne w procesie mineralizacji chrząstki powstałej w pierwszych etapach gojenia złamania.

Zapalenie kości i stawów - gdzie występuje?

Czas zrastania Empirycznie określony czas od przerwania ciągłości kości do uzyskania tzw. Długość tego okresu jest zależna od wieku pacjenta, złamanej kości, czynników biologicznych oraz towarzyszących czynników ryzyka. W przypadku dojrzałego szkieletu proces uwapniania nowo wytworzonej chrząstki zauważalny jest na radiogramach ok.

W przypadku zaobserwowania wydłużonego czasu w następowaniu kolejnych faz zrostu, wskazana jest diagnostyka i identyfikacja czynników modyfikujących prawidłowy proces gojenia. Monitorowanie zrostu opiera się na okresowych badaniach klinicznych i ocenie radiologicznej repozycji, stabilności zespolenia, kontaktu odłamów, uwapniania w miejscu złamania,w odstępach czasowych pozawalających na szybką interwencję i przywrócenie prawidłowych mechanicznych warunków gojenia [13].

Ocena radiologiczna wskazana jest w okresach gojenia w kluczowych momentach procesu gojenia, czyli 1. Tydzień po repozycji dochodzi do zmniejszenia obrzęku tkanek otaczających złamanie z towarzyszącym odwapnieniem w obrębie złamania, co może skutkować utratą repozycji.

W wybranych przypadkach ultrasonograficzna USG ocena regeneratu uzupełnia dane dotyczące tworzenia nowej tkanki kostnej, niewidocznej jeszcze w RTG. Obrazowanie ultradźwiękami jest szczególnie pomocne w szkielecie niedojrzałym, pozwala także zmniejszyć ekspozycję na promieniowanie gamma, nie jest jednak powszechnie stosowane ze względu na jego subiektywność [14].

Najprostszą, najtańszą i łatwo Przyczyny komplikacji obrazen kosci i stawow metodą uzupełniającą leczenie złamań jest suplementacja wapnia i witaminy D3. Rozpoczęcie farmakoterapii może zostać poprzedzone wcześniejszym określeniem poziomu wapnia i witaminy D3 we krwi. W przypadku braku rozpoznanych towarzyszących nieprawidłowości mineralizacji osteomalacja lub zmniejszenia gęstości tkanki kostnej osteopenia, osteoporozawskazana dzienna dawka to mg wapnia i mg witaminy D3 dla osoby dorosłej i może zostać zalecona bez wykonywania takich badań, bez szkody dla pacjenta [15, 16].

Wiss i Stetson w r.

Zapalenie kości i stawów - przyczyny, objawy, leczenie

Agencja Żywności i Leków ang. Radiologicznie złamanie uznaje się za wygojone, gdy na dwóch projekcjach RTG można stwierdzić zrost przynajmniej trzech korówek.

Przyczyny komplikacji obrazen kosci i stawow

Brak zrostu w zależności od prezentacji w badaniu RTG może zostać sklasyfikowany jako hipertroficzny, oligotroficzny lub hipotroficzny. Hipertroficzny brak zrostu radiologicznie ma charakter tzw. Ten rodzaj zaburzeń zrostu do wygojenia wymaga zwykle jedynie zapewnienia czasowej stabilizacji i ciszy mechanicznej. Zrost zwykle dokonuje się w większości przypadków bez konieczności innych działań.

Oligotroficzny brak zrostu radiologicznie ma cechy umiarkowanego tworzenia kostniny, nie stwierdza się poszerzenia obrysu okolicy złamania, nie dochodzi również do zauważalnego zaniku tkanki kostnej Przyczyny komplikacji obrazen kosci i stawow obu stronach przełomu. Badanie scyntygraficzne ujawnia obecność prawidłowego unaczynienia okolicy złamania. Uzyskanie zrostu jest możliwe po zastosowaniu metod osteoindukcji. Hipotroficzny lub atroficzny brak zrostu rokuje najgorzej, ze względu na brak potencjału biologicznego na poziomie złamania, w badaniach obrazowych widoczny jest zanik kostny, zamknięcie kanałów szpikowych oraz brak unaczynienia.

W takim przypaku uzyskanie zrostu możliwe jest po operacyjnym odtworzeniu kontaktu pomiędzy odłamami i zastosowaniu metod osteoindukcji. Ten przepis zaoszczedzi z bolu stawow rozpoznanie i kwalifikacja pozwala na dobór właściwego postępowania [19]. W przypadku opóźnionego zrostu hiper i oligotroficznego niepowikłanego infekcją, w pierwszej kolejności wskazane jest zastosowanie nieinwazyjnych lub małoinwazyjnych metod osteoindukcji, suplementacja wapnia, witamin, ewentualnie injekcje hormonu wzrostu.

Metody stymulacji zrostu Dostępnych jest wiele metod stymulacji zrostu. Do nieinwazyjnych można zaliczyć: pole magnetyczne, elektryczne oraz ultradźwięki o niskim natężeniu, dodatkowo małoinwazyjne metody osteoindukcji, jak autogenny przeszczep szpiku kostnego, czynników wzrostu ang.

Objawy nieprawidłowego leczenia złamania. Na co zwrócić uwagę?

W przypadku braku skuteczności tych metod zalecana jest operacyjna resekcja stawu rzekomego z jednoczasowym autogennym przeszczepem gąbczastym lub korowo-gąbczastym z talerza kości biodrowej i stabilizacja płytą kątowo stabilną zgodnie z wcześniej opisanymi zasadami osteosyntezy [21]. Każda z metod ma ograniczenia i trudności w aplikacji. Metody inwazyjne, mimo dużej skuteczności i najwięszego potencjału biologicznego dostarczanego do miejsca opóźnionego zrostu, wymagają przeprowadzenia procedury operacyjnej, ekspozycji kości i urazu tkanek miękkich, zwiększających ryzyko infekcji.

Stymulacja elektryczna i magnetyczna wymagają stałej, wielogodzinnej impulsacji w ciągu doby oraz wielomiesięcznej terapii polegającej na regularnych wizytach w ośrodkach posiadających specjalistyczne urządzenia. Dodatkowym ograniczeniem jest możliwość stosowania wspomnianych metod jedynie w przypadku rozpoznanego braku zrostu. Metodą łączącą możliwość aplikacji we wszystkich fazach gojenia kości, również w złamaniach świeżych, skuteczność, nieinwazyjność i komfort stosowania jest przerywana fala ultradźwiękowa o niskim natężeniu ang.

Urządzenie emitujące LIPUS jest dostępne indywidualnie, działa nieinwazyjnie, jest przenośne i kieszonkowe, a dobowy cykl Przyczyny komplikacji obrazen kosci i stawow wynosi 20 minut w jednej sesji. Wymienione cechy zwiększają prawdopodobieństwo właściwej współpracy ze strony pacjenta i postępowanie zgodne z zaleceniami.

 • Miesnie drzace stawy
 • Leczenie domu zlacza lokcia
 • Masc do leczenia stawow i rozciagania
 • Trzymaj bol z poziomego paska
 • Bole kciuki
 • Infekcja doprowadza do powstania ropnia który może tworzyć przetoki pod okostną lub do jamy szpikowej.
 • Staw boli w surowej pogodzie
 • Jak może wyglądać leczenie tej wady postawy?

Wskazania refundacyjne oparte są o wyniki badań klinicznych wykonanych zarówno na modelu zwierzęcym, jak i wieloośrodkowych, prospektywnych, podwójnie zaślepionych badaniach z placebo z udziałem wolontariuszy. W opublikowanych badaniach udowodniono wpływ LIPUS na przyspieszenie procesu gojenia złamań oraz wywołanie efektu osteoindukcji w opóźnionym gojeniu i stawach rzekomych u ok.

Fala mechaniczna przenoszona za pomocą sondy połączonej z Przyczyny komplikacji obrazen kosci i stawow przez skórę i tkanki miękkie na okolicę złamania pobudza mechanoreceptory powierzchniowe osteocytów tzw.

2. Objawy i leczenie zwichnięcia stawu łokciowego

Aktywacja mechanoreceptorów inicjuje naturalną opisaną wcześniej wewnątrzkomórkową kaskadę zapalną COX Fala ultradźwiękowa przenika przez tkanki miękkie na głębokość ok. Wysoka przenikalność umożliwia efekt osteoindukcji na całym obwodzie złamania, niezależnie od strony z której jest emitowana.

Przyczyny komplikacji obrazen kosci i stawow

Fala LIPUS znajduje zastosowanie również w przypadku złamań leczonych operacyjnie, nie wpływa na stabilność materiału zespalającego w kości i nie wywołuje reakcji termicznych. Zaleca się emisję ultradźwięków od strony przeciwległej do lokalizacji implantu w celu zmniejszenia efektu odbicia i osłabienia mocy fali spowodowanego obecnością metalu [22]. Do grupy badanej zakwalifikowano 66 pacjentów z brakiem zrostu w okresie dłuższym niż 8 miesięcy, minimum czteromiesięcznym okresem od ostatniej interwencji chirurgicznej i radiologicznymi cechami braku zrostu lub braku progresji zrostu w ostatnich 3 miesiącach.

Średni czas do uzyskania wygojenia to ±10,2 dni minimum 57, maksimum dniprzy poprzedzającym braku zrostu od 8 do maksymalnie miesięcy. Statystycznie istotne skrócenie czasu gojenia złamań zaobserwowano zarówno u pacjentów palących tytoń, jak i pacjentów niepalących, w przypadku złamań piszczeli i dalszego końca kości promieniowej, leczonych za pomocą fali ultradźwiękowej w stosunku do grupy placebo.

Lecznie operacyjne W przypadku infekcji lub hipotroficznego i atroficznego Przyczyny komplikacji obrazen kosci i stawow rzekomego metodą z wyboru jest leczenie operacyjne. Zakażony staw rzekomy wymaga leczenia wieloetapowego, w pierwszej kolejności oczyszczenia rany i jej wygojenia oraz eradykacji patogenu [25], a następnie w kolejnych etapach odtworzenie ciągłości kości i uzyskanie zrostu.

Skuteczna metoda stosowana w operacyjnym leczeniu stawów rzekomych została opisana przez Judeta i Forbesa. Zabieg polega na resekcji tkanki włóknistej ze stawu rzekomego, dekortykację podokostnową, otwarcie kanałów szpikowych i wypełnienie szczeliny złamania autogenną kością gąbczastą lub uzupełnienie ewentualnego ubytku kostnego trójkorowym przeszczepem z talerza kości biodrowej [26].

Przyczyny komplikacji obrazen kosci i stawow

Ostatnim etapem jest stabilna osteosynteza. Niezależnie, czy stosowane leczenie operacyjne jest pierwotne, czy rewizyjne należy właściwie dobrać długość i typ implantu, uwzględniając w leczeniu większości kości długich zasadę stabilizacji minimum trzema śrubami po każdej stronie złamania, a w przypadku kości ramiennej i udowej czterema, a także zastosowanie kompresji pomiędzy odłamami oraz odłuszczenie okostnej jedynie w zakresie umożliwiającym odświeżenie i uwidocznienie brzegów złamania.

Korekcję deformacji należy wykonać w zakresie kątowym, rotacyjnym z odtworzeniem anatomicznej długości kości. Wtórna metoda stabilizacji płytą LCP ang. Najlepiej technicznie wykonana osteosynteza nie doprowadzi do uzyskania zrostu, jeśli strefa gojenia zostanie pozbawiona unaczynienia i tym samym możliwości odżywczych i obronnych.

Rewizja i zmiana lub uzupełnienie metody stabilizacji jest zaakceptowaną metodą, należy jednak stosować techniki operacyjne oszczędzające unaczynienie [28, 29].

Stabilizacja zewnętrzna aparatem monolateralnym lub Ilizarowa jest małoinwazyjną techniką stabilizacji, szczególnie zalecaną w towarzyszącym zakażeniu stawu rzekomego [30].

 1. Jak kosci i stawy bolu podczas bialaczki
 2. Masc z zapalenia stawow rak recenzji
 3. Jakie zele sa dla stawow
 4. Krem i zel ze stawow

Przeszczep autogenny W przypadku dużych ubytków kostnych spowodowanych osteolizą zastosowanie znajduje autogenny unaczyniony przeszczep kości strzałkowej, fragmentu grzebienia kości biodrowej [31] lub transport kostny [32]. Niepoddające się leczeniu stawy rzekome kości obręczy barkowej i kończyny górnej mogą zostać zaopatrzone technikami stosowanymi w Przyczyny komplikacji obrazen kosci i stawow paliatywnym [33].

Celem takiego leczenia jest zmniejszenie dolegliwości i poprawa komfortu funkcjonowania. Stabilizacja śródszpikowa może zostać Przyczyny komplikacji obrazen kosci i stawow w opornych stawach rzekomych kości ramiennej i promieniowej, procedura Sauvé-Kapandji w kości łokciowej [34], artrodezie nadgarstka częściowej lub całkowitej, resekcja bliższego szeregu kości nadgarstka w kości łódeczkowatej [35].

W przypadkach, gdy Przyczyny komplikacji obrazen kosci i stawow zdrowotne pacjenta uniemożliwiają zastosowanie leczenia operacyjnego, jedynym sposobem poprawienia jakości życia jest zastosowanie dostosowanego zaopatrzenia ortopedycznego. Podsumowanie Gojenie kości jest procesem złożonym i zależnym od wielu czynników, zwykle przewidywalnym i przebiegającym bez trudności, nawet w przypadkach, gdy warunki gojenia nie są idealne.

Jeżeli jednak dojdzie do opóźnienia gojenia lub powstania stawu rzekomego, leczenie może okazać się bardzo trudne, a czasami niemożliwe. Dlatego też przebieg gojenia złamania należy monitorować, wcześnie identyfikować czynniki ryzyka i eliminować je lub minimalizować ich wpływ na tworzenie zrostu. W leczeniu operacyjnym stosuje się minimalnie traumatyzujące techniki chirurgiczne i odtwarzanie anatomii leczonej kości.

Ważne jest zapewnienie właściwych warunków osteogenezy, prawidłowe dobieranie materiału stabilizującego i stosowanie zasady prawidłowej osteosyntezy [36].

Wszystkie te działania mogą zapobiec pojawieniu się komplikacji i pozwalają na uzyskanie zrostu w procesie fizjologicznego gojenia złamania.

Przyczyny komplikacji obrazen kosci i stawow