Choroba stawow Arkoxii.

Ciśnienie tętnicze krwi należy kontrolować w ciągu dwóch tygodni po rozpoczęciu leczenia i okresowo w dalszym czasie. Nie jest znane potencjalne niebezpieczeństwo dotyczące stosowania u kobiet w ciąży. Z tego względu, nie powinno się przerywać leczenia przeciwpłytkowego. Należy zachować szczególną ostrożność podczas leczenia pacjentów, u których istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia powikłań w obrębie górnego odcinka przewodu pokarmowego podczas leczenia NLPZ.

Największe ryzyko wystąpienia takiego działania istnieje u pacjentów z wcześniej występującym znacznym zaburzeniem czynności nerek, niewyrównaną niewydolnością serca lub marskością wątroby. U tych pacjentów należy rozważyć monitorowanie czynności nerek. Zatrzymanie płynów w organizmie, obrzęki i nadciśnienie Podobnie jak w przypadku innych produktów leczniczych hamujących wytwarzanie prostaglandyn, u pacjentów przyjmujących etorykoksyb obserwowano zatrzymanie płynów, obrzęki i nadciśnienie.

Stosowanie wszystkich niesteroidowych leków przeciwzapalnych NLPZw tym etorykoksybu, może być związane z wystąpieniem lub nawrotem zastoinowej niewydolności serca. W celu uzyskania informacji dotyczących zależnej od dawki odpowiedzi na etorykoksyb.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego u pacjentów, u których w wywiadzie stwierdzono niewydolność serca, zaburzenia czynności lewej komory serca lub nadciśnienie tętnicze krwi oraz u pacjentów z istniejącymi już obrzękami, niezależnie od Choroba stawow Arkoxii przyczyny. W przypadku pogorszenia stanu Choroba stawow Arkoxii tych pacjentów, należy podjąć odpowiednie czynności, w tym przerwać stosowanie etorykoksybu. Stosowanie etorykoksybu może być związane z częstszymi przypadkami wystąpienia ciężkiego nadciśnienia tętniczego w porównaniu z innymi NLPZ i selektywnymi inhibitorami COX-2, zwłaszcza po zastosowaniu dużych dawek.

Z tego względu, przed leczeniem etorykoksybem należy kontrolować nadciśnienie tętnicze oraz należy zwrócić szczególną uwagę na konieczność monitorowania ciśnienia tętniczego krwi podczas leczenia etorykoksybem. Ciśnienie tętnicze krwi należy kontrolować w ciągu dwóch tygodni po rozpoczęciu leczenia i okresowo w dalszym czasie.

Jeśli zwiększy się znacząco ciśnienie tętnicze krwi, należy rozważyć alternatywną metodę leczenia. Każdy pacjent, u którego wystąpiły podmiotowe i lub przedmiotowe objawy, wskazujące na zaburzenia czynności wątroby lub u którego wystąpiły nieprawidłowe wyniki prób czynnościowych wątroby powinien być monitorowany.

Etoricoxibum

Jeśli wystąpią objawy niewydolności wątroby lub zostanie stwierdzone utrzymywanie się nieprawidłowych wyników ponad trzykrotne przekroczenie górnej granicy wartości prawidłowychnależy przerwać stosowanie etorykoksybu. Należy zapewnić odpowiednią opiekę medyczną podczas stosowania etorykoksybu u osób w wieku podeszłym oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, wątroby lub serca.

  • Zranic stawy na 15
  • Arcoxia - ulotka, skład, dawkowanie i działanie
  • Oznaki zapalenia stawu twarzy
  • Masc do stawow kosci
  • Kiedy stawy zranily biodra
  • Przeciwwskazania Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
  • Osteochondroza i srodki zaradcze
  • Arcoxia - Leki i suplementy diety w AbcZdrowie

Należy zachować ostrożność podczas stosowania etorykoksybu u pacjentów odwodnionych. Wskazane jest nawodnić pacjentów przed rozpoczęciem leczenia etorykoksybem.

Lek ten zmniejsza ból u osób chorych na chorobę zwyrodnieniową stawów, reumatoidalne zapalenie stawów oraz inne choroby stawów. Lek ten ogranicza stan Choroba stawow Arkoxii i działa przeciwbólowo. Lek Arcoxia zmniejsz ból oraz stany zapalne stawów i mięśni w zwyrodnieniowej chorobie stawów, reumatoidalnym zapaleniu stawów RZSzesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa, oraz w dnie moczanowej. Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią dołączonej do niego ulotki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Największe ryzyko wystąpienia takiego działania istnieje u pacjentów z wcześniej występującym znacznym zaburzeniem czynności nerek, niewyrównaną niewydolnością serca lub marskością wątroby.

U tych pacjentów należy rozważyć monitorowanie czynności nerek. Zatrzymanie płynów w organizmie, obrzęki i nadciśnienie: podobnie jak w przypadku innych produktów leczniczych hamujących wytwarzanie prostaglandyn, u pacjentów przyjmujących etorykoksyb obserwowano zatrzymanie płynów, obrzęki i nadciśnienie. Stosowanie wszystkich NLPZ, w tym etorykoksybu, może być związane z wystąpieniem lub nawrotem zastoinowej niewydolności serca.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego u pacjentów, u których w wywiadzie stwierdzono niewydolność serca, zaburzenia czynności lewej komory serca lub nadciśnienie tętnicze krwi oraz u pacjentów z istniejącymi już obrzękami, niezależnie od ich przyczyny.

W przypadku pogorszenia stanu zdrowia tych pacjentów, należy podjąć odpowiednie czynności, w tym przerwać stosowanie etorykoksybu. Stosowanie etorykoksybu może być związane z częstszymi przypadkami wystąpienia ciężkiego nadciśnienia tętniczego w porównaniu z innymi NLPZ i selektywnymi inhibitorami COX2, Choroba stawow Arkoxii po zastosowaniu dużych dawek. Z tego względu, przed leczeniem etorykoksybem należy kontrolować nadciśnienie tętnicze oraz należy zwrócić szczególną uwagę na konieczność monitorowania ciśnienia tętniczego krwi podczas leczenia etorykoksybem.

Artroza zlacza lewego lokcia 1 stopnia

Ciśnienie tętnicze krwi należy kontrolować w ciągu 2 tyg. Jeśli zwiększy się znacząco ciśnienie tętnicze krwi, należy rozważyć alternatywną metodę leczenia. Jeśli wystąpią objawy niewydolności wątroby lub zostanie stwierdzone utrzymywanie się nieprawidłowych wyników ponad 3-krotne przekroczenie górnej granicy wartości prawidłowychnależy przerwać stosowanie etorykoksybu.

Należy zapewnić odpowiednią opiekę medyczną podczas stosowania etorykoksybu u osób w wieku podeszłym oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, wątroby lub serca.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania etorykoksybu u pacjentów odwodnionych. Wskazane jest nawodnić pacjentów przed rozpoczęciem leczenia etorykoksybem.

Arcoxia - Działanie

Po wprowadzeniu do obrotu, podczas stosowania NLPZ i niektórych selektywnych inhibitorów COX2 odnotowano bardzo rzadko występowanie ciężkich reakcji skórnych, niektóre z nich kończące się zgonem, w tym złuszczającego zapalenia skóry, zespołu Stevensa-Johnsona i toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka. Ryzyko wystąpienia tych działań jest prawdopodobnie największe na początku terapii, Choroba stawow Arkoxii powikłań notowano w ciągu 1-szego m-ca leczenia.

Poważne reakcje nadwrażliwości takie jak anafilaksja i obrzęk naczynioruchowy odnotowano u pacjentów otrzymujących etorykoksyb. Niektóre selektywne inhibitory COX2 były związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia reakcji skórnych u pacjentów, u których występowała alergia na niektóre leki.

Komentarze

Należy przerwać stosowanie etorykoksybu w wypadku wystąpienia pierwszych objawów wysypki skórnej, zmian na błonach śluzowych lub jakichkolwiek innych objawów nadwrażliwości. Etorykoksyb może maskować gorączkę i inne objawy stanu zapalnego lub infekcji. Należy zachować ostrożność stosując etorykoksyb jednocześnie z warfaryną lub innymi doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi. Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Pacjenci, u których podczas terapii etorykoksybem wystąpią zawroty głowy lub senność, powinni wstrzymać się Choroba stawow Arkoxii prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Główny szlak metaboliczny katalizowany jest przez enzymy układu cytochromu P CYP3A4 bierze udział w metabolizmie etorykoksybu in vivo. Zidentyfikowano pięć metabolitów. Głównym jest pochodna etorykoksybu: kwas 6'-karboksylowy.

Powstaje on w następstwie dalszego utleniania pochodnej 6'-hydroksymetylowej. Główne metabolity nie wykazują wymiernego działania lub wykazują jedynie słabe działanie jako inhibitory COX Żaden z tych metabolitów nie hamuje COX Eliminacja etorykoksybu następuje prawie wyłącznie w wyniku przemian metabolicznych, a następnie wydalania nerkowego. Stężenia w stanie stacjonarnym osiągane są w ciągu 7 dni przyjmowania preparatu raz na dobę w dawce mg, ze wskaźnikiem kumulacji wynoszącym ok.

Rozpoczecie artozy malych stawow

Arcoxia - wskazania Leczenie objawowe choroby zwyrodnieniowej stawów ChZSreumatoidalnego zapalenia stawów RZSzesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa oraz leczenie bólu i objawów stanu zapalnego stawów w ostrej fazie dny moczanowej. Krótkotrwałe leczenie bólu o nasileniu umiarkowanym związanego ze stomatologicznym zabiegiem chirurgicznym.

Decyzję o przepisaniu selektywnego inhibitora COX-2 należy podejmować na podstawie oceny indywidualnych zagrożeń mogących wystąpić u pacjenta. Arcoxia - Przeciwwskazania Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Czynna choroba wrzodowa żołądka i lub dwunastnicy lub krwawienie z przewodu pokarmowego. Pacjenci, u których po podaniu kwasu acetylosalicylowego lub innego NLPZ, w tym inhibitorów COX-2 wystąpił: skurcz oskrzeli, ostry nieżyt Choroba stawow Arkoxii, polipy nosa, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka lub reakcje typu alergicznego.

Ciąża i karmienie piersią. Ciężka niewydolność wątroby albumina w surowicy Arcoxia - ostrzeżenia Należy zachować szczególną ostrożność podczas leczenia pacjentów, u których istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia powikłań w obrębie górnego odcinka przewodu pokarmowego podczas leczenia NLPZ.

Arcoxia - Etoricoxibum

Dotyczy to pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów stosujących jednocześnie inne leki z grupy NLPZ lub kwas acetylosalicylowy, pacjentów z chorobą w obrębie przewodu pokarmowego, taką jak owrzodzenie i krwawienie w wywiadzie. Podczas jednoczesnego stosowania etorykoksybu i kwasu acetylosalicylowego nawet małych dawek istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia dalszych działań niepożądanych w obrębie przewodu pokarmowego owrzodzenia lub inne zaburzenia żołądka i jelit.

Ze względu na ryzyko niepożądanych zdarzeń zakrzepowych zwłaszcza zawału mięśnia sercowego i udaru mózgunależy zastosować najkrótszy możliwy okres leczenia i najmniejszą dawkę dobową. W analizie Peloso i wsp. Metaanaliza Wang i wsp. Autorzy wskazują, że największą różnicę pomiędzy grupą badaną a kontrolną, i tym samym największy efekt przeciwbólowy standardized mean difference — SMD zaobserwowano dla etorykoksybu.

Nie wykazano różnic pomiędzy badanymi NLPZ w odniesieniu do czasu trwania sztywności porannej oraz ryzyka objawów niepożądanych. W leczeniu ZZSK zalecana dawka wynosi 60 mg raz na Choroba stawow Arkoxii. U niektórych pacjentów z niedostatecznym złagodzeniem objawów zwiększenie dawki do 90 mg raz na dobę może zwiększyć skuteczność terapii [13].

Tabela 2. Choroba stawow Arkoxii

Leczenie artrozy na palcach

Skuteczność analgetyczna etorykoksybu i naproksenu w badaniach klinicznych u pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa na podstawie analizy Peloso i wsp. Efekt leczniczy etorykoksybu pojawiał się w ciągu 2 tygodni leczenia i nie zmieniał się nawet w trakcie tygodniowej obserwacji [32]. W badaniu Bickham i wsp. Z praktycznego punktu widzenia w leczeniu chorych z RZS istotna jest również możliwość łączenia etorykoksybu np. Według charakterystyki produktu leczniczego etorykoksyb w dawkach 60 mg i 90 mg nie wpływa na stężenie metotreksatu w osoczu ani na klirens nerkowy metotreksatu [13].

W leczeniu RZS zalecana dawka etorykoksybu wynosi 60 mg raz na dobę.

Etorykoksyb – nowe możliwości leczenia bólu. Skuteczność i bezpieczeństwo terapii

U niektórych pacjentów z niedostatecznym złagodzeniem objawów zwiększenie dawki do 90 mg raz na dobę może zwiększyć skuteczność leczenia [13]. Efekt kliniczny pojawiał się szybko, w ciągu 4 godzin od podania leku, porównywalnie z indometacyną [35, 36]. W ostrym napadzie dny moczanowej zalecana dawka etorykoksybu wynosi mg raz na dobę, a leczenie z zastosowaniem takiej dawki może trwać maksymalnie 8 dni [13]. Odczuwalna ulga w bólu występowała średnio po 28 minutach od zastosowania etorykoksybu [40].

Analiza Cochrane 6 badań klinicznych łącznie pacjentów dotyczących stosowania etorykoksybu w ostrym bólu pooperacyjnym pozwoliła na obliczenie NNT dla tego leku. Pojedyncza dawka etorykoksybu skutecznie uśmierza ból ostry i — co należy podkreślić — przy porównywalnym z towarzyszącym przyjmowaniu placebo ryzyku objawów niepożądanych [41]. W uśmierzaniu bólu ostrego po zabiegu stomatologicznym zalecana dawka etorykoksybu wynosi 90 mg raz na dobę, a leczenie z zastosowaniem takiej dawki może trwać maksymalnie Choroba stawow Arkoxii dni [13].