Zapalenie stawow po zlamaniach

Clin Exp Rheum, , 23, W etiopatogenezie rzs należy uwzględnić czynniki genetyczne, środowiskowe oraz zaburzenia immunologiczne.

Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis — wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej Zapalenie stawow po zlamaniach, magisterskiej, habilitacyjnej.

Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki. Zapalenie stawow po zlamaniach zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. W przebiegu rzs dochodzi do osteoporozy OP zarówno przystawowej miejscowejjak i uogólnionej wtórnej. Rzs wymieniane jest jako niezależny czynnik ryzyka złamań. Mechanizm patogenezy osteoporozy uogólnionej występującej u ok.

Zapalenie stawow po zlamaniach

Aktywny proces zapalny związany jest ze zwiększonym poziomem cytokin prozapalnych, przede wszystkim TNF alfa i interleukiną Utrata masy kostnej jest proporcjonalna do aktywności zapalnej, upośledzenia sprawności funkcjonalnej chorych oraz do stopnia zaawansowania zmian radiologicznych. Wpływ leków modyfikujących przebieg choroby DMARDsw tym również terapii biologicznych, na rozwój osteoporozy u tych chorych wymaga dalszych obserwacji.

Ważnym, choć niejednoznacznym czynnikiem rozwoju osteoporozy u chorych na rzs są kortykosteroidy KS stosowane u większości chorych z aktywną postacią choroby. KS hamują proces zapalny i przyczyniają się do większej sprawności chorych, z drugiej strony prowadzą jednak w swym mechanizmie działania do rozwoju osteoporozy posteroidowej. Do rozwoju OP posteroidowej u chorych na rzs dochodzi bardzo wcześnie, również przy stosowaniu niewielkich dawek leku. Chorzy leczeni KS, wymagają szczególnej uwagi, złamania dokonują się bowiem przy wyższym BMD bone mineral density.

Biorąc pod uwagę szczególne narażenie chorych na rzs na rozwój osteoporozy, niezwykle istotna jest wczesna diagnostyka, profilaktyka i terapia. The process of Rheumatoid arthritis results in osteoporosis, both primary and secondary. Rheumatoid arthritis is mentioned as an independent fracture risk. Active inflammatory process is connected with high level of pro-inflammatory cytokines- mainly TNF alpha, IL Bone mass loss is proportional to the disease activity, degree of disability and radiological change stages.

Corticosteroids used in most cases of active rheumatoid arthritis are important but not definite factors of osteoporosis development. Corticosteroids, on one hand, inhibit the inflammatory process, and restore joint mobility Zapalenie stawow po zlamaniach well as function.

Jeśli cierpisz na łuszczycę, złamania grożą ci częściej niż innym

On the other hand in their mechanism they lead to the development of steroids inducted osteoporosis. Rheumatoid arthritis patients can reveal steroids inducted osteoporosis very early, even after small CS doses. Patients treated with corticosteroids need special attention while fractures occur with a higher BMD Bone Mineral Density. Early osteoporosis diagnostics, prophylaxis and therapy are important for RA patients.

Key words: rheumatoid arthritissecondary osteoporosissteroidsbone massfractureprophylaxistreatment. Wstęp Reumatoidalne zapalenie stawów rzs to przewlekła, immunologicznie zależna, zapalna, układowa choroba tkanki łącznej charakteryzująca się niespecyficznym zapaleniem symetrycznych stawów, występowaniem Zapalenie stawow po zlamaniach pozastawowych oraz powikłań układowych. W etiopatogenezie rzs należy uwzględnić czynniki genetyczne, środowiskowe oraz zaburzenia immunologiczne.

Inicjacja i podtrzymanie choroby związane jest z zaburzeniem odpowiedzi immunologicznej na nieznany antygen u osoby genetycznie predysponowanej. Istotną rolę odgrywa sieć cytokin prozapalnych wpływających na metabolizm tkanki kostnej i chrząstkę [1]. Kobiety chorują trzykrotnie częściej.

Choroba zaczyna się najczęściej obrzękiem, bolesnością i sztywnością poranną stawów rąk. W późniejszym okresie proces zapalny może dotyczyć wszystkich stawów obwodowych, a także szyjnego odcinka kręgosłupa.

Reumatoidalne zapalenie stawów w sposób nieuchronny prowadzi do upośledzenia sprawności chorych, kalectwa, wpływa również niekorzystnie na długość życia chorych.

Rzucil bol palenia w stawach pozastawowe u chorych na rzs związane są zarówno z przebiegiem choroby, jak i ze stosowanymi lekami. W terapii rzs stosowane Laminaria z bolu w stawach przede wszystkim leki modyfikujące objawy - niesteroidowe leki przeciwzapalne nlpz oraz leki modyfikujące przebieg choroby, w tym również leki immunosupresyjne Disease Modifying Antirheumatic Drugs — DMARDs.

DMARDs stwarzają szansę na spowolnienie procesu chorobowego, hamują proces zapalny, obniżają wartość laboratoryjnych wskaźników aktywności zapalnej. Leki te u wielu chorych powodują remisję objawów i zatrzymanie postępu zmian radiologicznych, jednak możliwości powszechnego stosowania tej grupy leków Zapalenie stawow po zlamaniach względu na koszty są bardzo ograniczone.

Reumatoidalne zapalenie stawów a osteoporoza Osteoporoza jest jednym z istotnych powikłań układowych rzs Zapalenie stawow po zlamaniach dodatkowo niekorzystnie na sprawność chorych oraz ich jakość życia.

Według Zapalenie stawow po Zapalenie stawow po zlamaniach autorów rzs należy Najlepszy srodek zaradczy na osteochondrofe jako istotny czynnik rozwoju osteoporozy []. Zapalenie stawow po zlamaniach prowadzące do zwiększonej utraty masy kostnej u chorych na rzs są złożone i wciąż nie do końca wyjaśnione.

Na skutek zaburzenia równowagi pomiędzy procesami resorpcji i kościotworzenia dochodzi do zmniejszenia gęstości mineralnej i obniżenia jakości mikroarchitektury kości. W patogenezie uwzględnić należy zarówno czynniki związane z procesem chorobowym, jak i inne niezwiązane z chorobą. Czynnikami powiązanymi z chorobą są: aktywność procesu zapalnego, cytokiny prozapalneograniczona sprawność chorych, stosowana terapia - głównie GK. Istotnymi dla rozwoju osteoporozy mogą być również niezależne bądź częściowo zależne od rzs takie czynniki, jak wiek, płeć, niska szczytowa masa kostna, niedoborowa dieta, zaburzony metabolizm vit.

Zapalenie stawow po zlamaniach

D, polimorfizm genów receptorowych dla witaminy D, obniżona ekspozycja na słońce, poziom PTH i metabolizm wapnia, a także deficyt hormonów płciowych, niewydolność nerek oraz inne schorzenia i leki wywierające negatywny wpływ na gęstość mineralną kości i ryzyko złamań [].

Aktywny proces zapalny związany jest ze zwiększonym poziomem cytokin prozapalnych, przede wszystkim TNF alfa, interleukiną Hamowanie powstawania osteoklastów jest kluczowym elementem strategii zapobiegania uszkodzenia stawów. Denosumab — w pełni ludzkie przeciwciało neutralizujące RANKL jest atrakcyjnym kandydatem do hamowania związanej z procesem zapalnym utraty masy kostnej [17]. Pełne wyjaśnienie skomplikowanych mechanizmów patogenetycznych ułatwiłoby zrozumienie powiązań reumatoidalnego zapalenia stawów i osteoporozy oraz pozwoliłoby na skuteczniejszą prewencję i terapię osteoporozy u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.

Osteoporoza przystawowa związana jest z procesem zapalnym.

Zapalenie stawow po zlamaniach

TNF alfa — aktywuje osteoklasty, zwiększa wytwarzanie Zapalenie stawow po zlamaniach, wspólnie z IL—1 wzmaga ekspresję genów dla kolagenazy i stromelizyny — enzymów działających degradująco na tkankę łączną.

Interleukina 1 powoduje aktywację osteoklastów, hamując jednocześnie syntezę kolagenu w osteoblastach. Osteoklasty aktywuje również Interleukina 6. Osteoporoza przystawowa opisywana jest Zapalenie stawow po zlamaniach obrazie rtg jako zwiększenie przejrzystości struktury kości okolic przystawowych.

Zespół Sudecka

Może występować również w innych układowych zapalnych chorobach tkanki łącznej. Osteoporoza uogólniona Osteoporoza uogólniona w przebiegu rzs jest osteoporozą wtórną o złożonym wieloczynnikowym mechanizmie etiopatogenetycznym.

Osteoporoza uogólniona w przebiegu rzs obserwowana jest częściej u kobiet niż u Zapalenie stawow po zlamaniach [19]. Częstość występowania osteoporozy u chorych na rzs oceniana jest różnie przez wielu autorów. Wiąże się to przede wszystkim z różnymi założeniami badawczymi, a także przede wszystkim z uwzględnianiem lub nie efektów stosowanych w terapii glikokortykoidów. W Zapalenie stawow po zlamaniach powiązań rzs z osteoporozą uwzględnić należy korelacje choroby z ryzykiem złamań kości, ryzykiem upadków oraz stężeniem markerów metabolizmu kostnego i gęstością mineralną kości.

Chorzy na rzs mają zwiększone ryzyko złamań osteoporotycznych. Dotyczy to zarówno złamań kręgów, jak i złamań obwodowych [].

Wyższa częstość złamań u chorych na rzs ma istotne implikacje kliniczne, uwzględniając wpływ złamań kręgosłupa na ryzyko zgonu [24]. Prawie połowa osteoporotycznych złamań kręgosłupa u chorych na rzs opisywanych jest jako bezbólowe. Częstość asymptomatycznych złamań kręgosłupa zarówno u chorych leczonych KS, jak i u chorych nie leczonych KS jest znacznie wyższa w populacji [25].

Opisanymi czynnikami ryzyka złamań u kobiet chorych na rzs są: wiek, przebyte złamania, pogorszenie jakości życia, przebyte operacje reumoortopedyczne [26]. Złamania szyjki kości udowej u chorych na rzs występują około 10 lat wcześniej niż w populacji [27].

Zwiększone ryzyko upadków jest potencjalnie skojarzone ze zwiększoną częstością złamań osteoporotycznych. Kaz [28] wykazał, że kobiety chorujące na rzs mają zwiększone ryzyko upadków. Ryzyko upadków jest większe u chorych z wyższymi wskaźnikami aktywności zapalnej, gorszą oceną jakości życia, kwestionariusz oceny jakości życia — Health Assessment Questionnaire - HAQupośledzoną zdolnością do wstawania z krzesła oraz zdolnością chodzenia, a także ogólną liczbą zajętych procesem chorobowym stawów.

Bardzo istotnym czynnikiem ryzyka jest również zajęcie Zapalenie stawow po zlamaniach przebiegu choroby stawów skokowych i kolanowych. Właściwa terapia rzs ma wpływ na zmniejszenie ryzyka upadków, traktowana może być również w tym aspekcie jako element prewencji złamań osteoporotycznych u chorych na rzs.

  • Zapalenie kości i stawów - przyczyny, objawy, leczenie
  • Nieswoiste zapalenia kości i stawów
  • Zespół Sudecka – przyczyny, objawy, leczenie | Rehasport
  • Zapalenie stawów
  • Jeśli cierpisz na łuszczycę, złamania grożą ci częściej niż innym - lubczyksklep.pl
  • Zapalenie stawow rak i ramion

Nieliczne są badania oceniające stężenie markerów metabolizmu kostnego u chorych na rzs. U chorych z aktywnym przebiegiem rzs część autorów stwierdza wysokie tempo obrotu kostnego podwyższone stężenie osteokalcyny w surowicy, podwyższone stężenie pirydynoliny w moczu. Wzrost stężenia markerów metabolizmu kostnego obserwowany był również u kobiet przed menopauzą chorych na rzs [29]. Podwyższone stężenie NTx N-terminal telopeptide w moczu u pacjentów z rzs stwierdzał Arai, nie obserwując różnicy w stężeniu tego metabolitu u chorych ze złamaniami kręgosłupa w porównaniu z chorymi bez takich złamań [23].

Częstość obniżenia gęstości mineralnej kości ocenianej badaniem DXA dual X-ray absorptiometry u chorych na rzs różni się w ocenie podawanej przez różnych autorów. Różnice dotyczą również ocenianej lokalizacji [28, 30, 31].

Haugeberg [30] nie obserwował obniżenia gęstości mineralnej kości w obrębie kręgosłupa lędźwiowego u młodszych chorych.

Zapalenie stawow po zlamaniach

Znamienną redukcję opisywał jedynie u chorych powyżej 60 roku życia. W ocenie korelacji BMD oraz rzs uwzględnić należy: aktywność procesu chorobowego, czas trwania choroby, stopień zaawansowania zmian radiologicznych rzs, stopień upośledzenia funkcji oraz stosowane leki. Aktywny proces zapalny już we wczesnym okresie choroby w ocenie wielu autorów wywiera wpływ na gęstość mineralną kości w ocenie densytometrycznej [32, 33].

Zapalenie stawow po zlamaniach

Większość badaczy podkreśla istotną zależność między aktywnością procesu chorobowego a stopniem ubytku gęstości mineralnej kości [34, 35]. Doniesienia niejednoznacznie oceniające wpływ aktywności rzs na rozwój osteoporozy są nieliczne i dotyczą niewielkich grup pacjentów [31, 36].

U chorych na rzs istnieje wyraźna statystycznie znamienna korelacja między postępem choroby ocenianym stopniem zaawansowania zmian radiologicznych rtg rąk i stóp a obniżeniem BMD w badaniu DXA [33, 34, 37].

Reumatoidalne zapalenie stawów - lubczyksklep.pl

Upośledzenie sprawności chorych jest znanym czynnikiem rozwoju osteoporozy. Reumatoidalne zapalenie stawów wywiera istotny wpływ na sprawność chorych i prowadzi w miarę upływu lat do kalectwa. Stopień niepełnosprawności chorych oceniany jest za pomocą skali Steinbrockera [38]. Istnieją doniesienia mówiące jednoznacznie o zależności między stopniem niepełnosprawności a stopniem zaawansowania osteoporozy [33, 39, 40].

Nieswoiste zapalenia kości i stawów

Spośród leków stosowanych w terapii rzs najistotniejszy wpływ na gęstość mineralną kości wywierają glikokortykoidy. Osteoporoza posteroidowa jest jednym z najczęstszych objawów niepożądanych przewlekłego stosowania GK.

Przez wielu autorów rzs wymieniane jest jako trzecia po astmie i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc przyczyna przewlekłego powyżej 3 miesiące stosowania tej grupy Zapalenie stawow po zlamaniach. Brak polskich badań epidemiologicznych dotyczących częstości przewlekłego stosowania GK u chorych z rzs. Choć mechanizmy działania KS na kość u chorych na rzs nie zostały wciąż ostatecznie wyjaśnione i prowadzone są badania nad efektem GK w procesie zapobiegania degradacji chrząstki u tych chorych [41], stosowanie GK, podobnie jak przebyte złamanie osteoporotyczne kości, uznawane jest wciąż za istotny czynnik ryzyka złamania [42].

GK stosowane w rzs, działając silnie przeciwzapalnie, zmniejszają aktywność procesu chorobowego będącego czynnikiem usposabiającym do rozwoju osteoporozy śródzapalnej, zapobiegają niepełnosprawności, która w zaawansowanej postaci traktowana jest jak niezależny czynnik rozwoju osteoporozy. Jednocześnie działają niekorzystnie na gęstość mineralną kości i mogą być powodem osteoporozy posteroidowej.

Osteoporoza posteroidowa jest osteoporozą wtórną, w której rozwoju istotną rolę odgrywa choroba podstawowa będąca przyczyną stosowania tej formy terapii. Do rozwoju osteoporozy dochodzi już w ciągu pierwszych kilku miesięcy stosowania GK [44].

Utrata masy kostnej jest szczególnie nasilona między 3 a 6 miesiącem terapii. Ryzyko złamań wzrasta szybko po rozpoczęciu doustnej terapii GK niezależnie od przebiegu choroby, wieku i płci [45].

Glikokortykoidy u chorych na rzs stosowane są przewlekle najczęściej w postaci doustnej. W ciągu ostatnich lat zmieniło się podejście do dawki bezpiecznej podawanego steroidu. Należy przyjąć, że nie istnieje tzw. Powyżej Zapalenie stawow po zlamaniach fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp. Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

  • Srodki na recenzje stawow i wiezadel

Piśmiennictwo 1.