Bole marskosci w stawach

W jej przebiegu mogą występować powikłania w postaci zagrażających życiu krwawień z przewodu pokarmowego, wodobrzusza i encefalopatii zaburzeń psychicznych. U nas śmiertelników czas regeneracji komórek wątroby hepatocytów jest nieco dłuższy. U pacjentów z AZW wykazują one podwyższenie aktywności ALAT aminotransferaza alaninowa oraz obecność wysokiego stężenia gamma globulin, IgG i obecność w surowicy pacjentów przeciwciał przeciwktankowych obecność autoprzeciwciał w surowicy krwi jest jednym z elementów niezbędnych do postawienia rozpoznania AZW. Występuje u proc. Jest to istne laboratorium, w którym zachodzi około przemian chemicznych.

Objawy chorób wątroby związane z układem ruchu 55 Choroby reumatyczne to ponad jednostek chorobowych, wśród nich zapalne choroby o podłożu autoimmunologicznym, takie jak reumatoidalne zapalenie stawów, są w centrum zainteresowania reumatologii. W ich przebiegu często dolegliwości ze strony układu ruchu, takie jak ból stawu, mięśni, przyczepów ścięgnistych, są przyczyną przyjścia do lekarza pierwszego kontaktu, kierowania do ortopedy, a czasem na samym końcu do reumatologa.

Towarzyszyć im mogą objawy ogólne jak przewlekłe zmęczenie czy osłabienie. Jednak zespoły bólowe, czy opisane dolegliwości z układu mięśniowo-szkieletowego nie są specyficzne i mogą być sygnałem innych chorób, w tym infekcyjnych chorób wątroby jak wirusowe zapalenia czy autoimmunologicznych chorób wątroby oraz uszkodzenia wątroby w przebiegu jej stłuszczeniowego zapalenia czy marskości.

Również rzadziej rozpoznawane choroby wątroby uwarunkowane genetycznie jak, np. Niniejszy arty- kuł jest próbą przedstawienia problemu objawów ze strony układu kostno-stawowego występujących w wybranych chorobach wątroby.

Bole marskosci w stawach

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na konieczność diagnostyki różnicowej i w niektórych niezdiagnozowanych wcześniej przypadkach pokierowanie pacjenta również do hepatologa czy specjalisty chorób zakaźnych.

Objawy ze strony układu mięśniowo-szkieletowego, takie jak ból stawów i mięśni, obrzęk i zapalenie stawów, osłabienie mięśni, a nawet określone uszkodzenia stawów i struktur okołostawowych mogą towarzyszyć wielu chorobom systemowym — zakaźnym czy metabolicznym.

Prezentowany artykuł ma na celu w zarysie przedstawić określone choroby wątroby i ich powiązanie z objawami ze strony układu mięśniowo-szkieletowego.

Równie istotne jest wykrycie objawów, które mogą zwiastować nieprawidłowości w obrębie tego ważnego narządu, wpływającego na homeostazę całego organizmu.

Na podstawie badań epidemiologicznych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego masc ze wspolnym zapaleniem stawow zakażonych w Polsce wynosi ok.

Zakażenie HCV, w odróżnieniu od infekcji pozostałymi wirusami hepatotropowymi, w początkowej fazie przebiega zwykle bezobjawowo, a samo przewlekłe WZW typu C jest zazwyczaj chorobą o powolnej progresji, prowadzącą do włóknienia i marskiej przebudowy wątroby. Poza typowymi powikłaniami wątrobowymi mnogość i duża częstość występowania objawów z innych układów i narządów coraz częściej skłania klinicystów do patrzenia na HCV jako na chorobę Bole marskosci w stawach. Bóle są obustronne i symetryczne, nie powodują deformacji stawowych i podobnie dotyczą głównie stawów kolanowych i stawów rąk, w mniejszym stopniu stawów łokciowych i skokowych [3].

Ból mięśni jest rzadziej występującym objawem i dotyka ok. Dzięki wprowadzeniu nowych leków o bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym direct-acting antivirals, DDA uzyskano eliminację działań niepożądanych, pod postacią zaostrzenia bólów kostno-stawowych i bólu mięśni, które zaobserwowano po zastosowaniu protokołów leczenia opartych na IFN-alfa i rybawirynie.

Bole marskosci w stawach

Analizując dolegliwości bólowe pacjentów zakażonych HCV, należy pamiętać, że uogólniony zespół bólowy spełniający kryteria fibromialgii może dotyczyć nawet ponad połowy pacjentów z przewlekłym WZW typu C [6]. Wpisuje się także w obraz kliniczny fibromialgii, jak i wielu innych chorób reumatycznych. Co istotne, choć występując samodzielnie, bywa lekceważone, to pojawienie się dodatkowo dolegliwości bólowych stawów często jest przyczyną skierowania pacjenta do reumatologa.

W Bol w tabletkach wypadku dopiero na dalszym etapie, w trakcie diagnostyki reumatologicznej, dochodzi do rozpoznania zapalenia wątroby [7]. Krioglobulinemia mieszana towarzysząca WZW C jako przyczyna objawów stawowych Bole marskosci w stawach to przeciwciała precypitujące w niskiej temperaturze albo kompleksy immunologiczne, które zawierają takie przeciwciała.

Krioglobulinemia mieszana jest wieloukładową chorobą zwykle opisywana triadą: plamica, osłabienie i ból stawów. Okresowo nawracające bóle wielostawowe występują Bole marskosci w stawach ok. Zapalenie stawów występuje rzadko ok. Można je podzielić na związane i niezwiązane z krioglobulinemią mieszaną [11], a ze względu na obraz kliniczny na symetryczne zapalenie wielostawowe symmetrical polyarthritis, SP oraz nawracające zapalenie jedno- lub nielicznostawowe intermittent mono-oligoarthritis, IMO [10].

Zajęcie stawów w postaci SP jest obustronne i symetryczne, zwykle dotyczy drobnych stawów rąk śródręczno-paliczkowych, międzypaliczkowych bliższych oraz nadgarstków, i imituje tym samym reumatoidalne zapalenie stawów RZSmożliwe jest również zajęcie stawów kolanowych [9].

W przeciwieństwie do RZS, co może być pomocne w diagnostyce różnicowej, w HCVrA zazwyczaj nie obserwuje się zmian destrukcyjnych i deformacji stawów, guzków reumatoidalnych i obecności przeciwciał przeciwko Bole marskosci w stawach cytrulinowanemu peptydowi ACPA w surowicy krwi [9].

Zapytaj lekarza

Postać IMO HCVrA charakteryzuje się ostrym przebiegiem i częstymi nawrotami [12], zazwyczaj zajmując średnie i duże stawy kończyn dolnych, głównie stawy Bole marskosci w stawach [13]. IMO jest ściśle związane z obecnością krioglobulinemii mieszanej oraz skórnymi i laboratoryjnymi objawami krioglobulinemicznego zapalenia Bole marskosci w stawach [12]. W r. Mimo że objawy pozawątrobowe mogą towarzyszyć ostremu zapaleniu wątroby o dowolnej etiologii, najczęściej związane są z fazą prodromalną zakażenia HBV [9] i mają podłoże immunologiczne.

Podobne objawy przypominające chorobę posurowiczą stwierdza się zwykle na 1—6 tygodni przed wystąpieniem klinicznych cech zapalenia wątroby [16]. Najczęściej ustępują one samoistnie po wystąpieniu żółtaczki.

Zespół charakteryzuje się bólami wielostawowymi obejmującymi także szyję i kręgosłup [17] lub zapaleniem stawów z ich obrzękiem, imitując tym samym RZS Pulsujacy bol stawu ostrym początku.

Zapalenie stawów jest zwykle symetryczne, zajmuje drobne stawy rąk i stóp, rzadziej asymetryczne, dotyczące jednego lub kilku większych stawów: kolanowych, skokowych czy nadgarstków [16]. Pacjenci mogą zgłaszać sztywność poranną oraz znaczne dolegliwości bólowe, często niewspółmierne do nasilenia innych klinicznych cech zapalenia stawów. Przyczyną wystąpienia SSLS są krążące kompleksy antygen—przeciwciało, powodujące aktywację składowych dopełniacza do tych antygenów należą HBe i HBs [18].

Przetrwałe zakażenie HBV i utrzymująca się wysoka wiremia sprzyjają wytwarzaniu kompleksów immunologicznych, które w zależności od miejsca odkładania: skóra, nerki, naczynia małego i średniego kalibru czy wreszcie błona maziowa stawów, powodują występowanie najróżniejszych manifestacji pozawątrobowych, w tym bólu i zapalenia stawów [17].

Artralgia w przewlekłym zapaleniu wątroby związana jest zwykle z asymetrycznym zapaleniem wielostawowym i rumieniowymi zmianami skórnymi.

Choroby wątroby - objawy chorej wątroby. Przyczyny i leczenie

Ze względu na brak zmian destrukcyjnych w stawach nie obserwuje się nieprawidłowości w badaniach radiograficznych [19]. Wśród poważniejszych układowych powikłań zakażenia HBV związanych z występowaniem objawów stawowych należy wymienić krioglobulinemię mieszaną ok.

  • Choroby wątroby - objawy chorej wątroby. Przyczyny i leczenie - lubczyksklep.pl
  • Strona główna Wątroba Wątroba Wątroba to największy organ człowieka.

Częstość występowania szacuje się od doa pierwsze objawy występują zwykle między 5. Choroba Wilsona spowodowana jest ponad zidentyfikowanymi, dziedziczonymi autosomalnie recesywnie mutacjami genu ATP7B 13q W wyniku mutacji dochodzi do kumulowania się pierwiastka w komórkach wątroby, a po przekroczeniu możliwości jego gromadzenia i uszkodzeniu hepatocytów — uwalniania miedzi do krwiobiegu.

Do podstawowych odchyleń w badaniach laboratoryjnych stwierdzanych u pacjentów z WD należy zmniejszenie stężenia ceruloplazminy Bole marskosci w stawach surowicy krwi oraz zwiększenie dobowego wydalania miedzi z moczem.

Poza objawami wątrobowymi toksyczne działanie miedzi przejawia się licznymi manifestacjami tej choroby: neurologiczną, psychiatryczną, okulistyczną, hematologiczną czy wreszcie Bole marskosci w stawach z układem mięśniowo-szkieletowym. Zmiany w układzie kostno-stawowym w przebiegu choroby Wilsona Pacjenci z WD mogą zgłaszać ból i sztywność stawów, głównie w obrębie kolan, nadgarstków i innych dużych stawów [9].

Wśród patologii układu kostnego związanych z WD wymienia się chorobę zwyrodnieniową o wczesnym początku, osteomalację, złamania niskoenergetyczne, natomiast z największą częstością występuje demineralizacja kości [22]. Toksyczny wpływ miedzi na tkankę kostną nie został Bole marskosci w stawach potwierdzony, a związek między demineralizacją kości i WD pozostaje obiektem badań. Jako potencjalne przyczyny wymienia się: związane z zajęciem układu nerwowego zaburzenia odżywiania i połykania, które skutkują zmniejszeniem podaży składników odżywczych, pierwotny lub wtórny brak miesiączki, będący klasycznym objawem WD, kortykosteroidoterapię związaną z przeszczepieniem wątroby [22].

Chenbhanich i wsp. Choroba Wilsona może być także przyczyną wtórnej postaci zespołu Fanconiego, przebiegającego z hipofosfatemią, kwasicą cewkową bliższą i zaburzeniem syntezy kalcytriolu, a tym samym objawiać się osteomalacją i krzywicą oporną na standardowe leczenie suplementacyjne [24, 25].

Bole marskosci w stawach

Dolegliwości kostno-stawowe Bole marskosci w stawach jest jednoznacznie scharakteryzować obraz kliniczny dotyczący zajęcia układu kostno-stawowego w WD. Ból okolicy lędźwiowo-krzyżowej występuje prawdopodobnie wtórnie do zajęcia układu nerwowego dystonia bądź nasilonej osteoporozy, może towarzyszyć mu sztywność poranna i ból przyczepów ścięgnistych, co nasuwa błędne rozpoznanie spondyloartropatii [26]. Istnieją opisy przypadków, w których złamania patologiczne szyjki głowy kości udowej, kości ramiennej były pierwszymi objawami klinicznymi WD prowadzącymi do postawienia diagnozy [27, 28].

Zmiany radiologiczne Najczęstszymi nieprawidłowościami opisywanymi w badaniach radiologicznych są cechy choroby zwyrodnieniowej o wczesnym początku, dotyczące zazwyczaj stawów kolanowych, biodrowych, nadgarstków, a także uogólniony zanik kostny [22].

Czynniki ryzyka uszkodzenia wątroby

Wśród zmian radiologicznych w przebiegu WD wymienia się również oddzielającą martwicę kostno-chrzęstną w obrębie kolan, osteochondrozę kręgosłupa, zwapnienia w obrębie chrząstek i innych struktur stawów najczęściej kolanowych i nadgarstkówcharakterystyczne dla choroby wywołanej odkładaniem kryształów pirofosforanu wapnia dawniej nazywanej chondrokalcynozą, obecnie Calcium Pyrophosphate Deposition CPPD [24—26].

Nieprawidłowości ze strony układu mięśniowo-szkieletowego, takie jak: choroba zwyrodnieniowa o wczesnym początku, demineralizacja kości, złamania patologiczne czy deformacje szkieletu, mogą współwystępować z objawami z innych układów, natomiast bardzo rzadko stanowią początkowy objaw choroby. W badaniu retrospektywnym [29], analizującym przypadek ośmiu pacjentów z kostno-mięśniowym typem WD, stwierdzane nieprawidłowości stanowiły: ból stawów kolanowych u czterech pacjentów, kolana szpotawe u dwóch pacjentów, u pozostałych trzech pacjentów były to kolejno: ból stawów biodrowych, kolana koślawe oraz stopy końsko-szpotawe.

Z powodu braku innych charakterystycznych objawów klinicznych pacjenci zgłaszali się, co zrozumiałe, w pierwszej kolejności do specjalistów z zakresu ortopedii czy reumatologii i pozostawali błędnie zdiagnozowani, do czasu rozwinięcia objawów neurologicznych bądź wątrobowych. Istotne jest zatem branie pod uwagę WD w diagnostyce różnicowej nieprawidłowości układu mięśniowo-szkieletowego o niejasnej etiologii, zwłaszcza w grupie pacjentów pediatrycznych.

Hemochromatoza dziedziczna Hemochromatoza dziedziczna hereditary hemochromatosis, HH jest jedną z najczęstszych chorób uwarunkowanych genetycznie w populacji kaukaskiej. Dziedziczona jest autosomalnie recesywnie i najczęściej dotyczy homozygotycznej mutacji CY genu HFE 6p Niedobór hepcydyny Co pic do leczenia stawow pośrednio do zwiększonego wchłaniania żelaza w jelicie i jego uwalniania z makrofagów, powodując tym samym wzrost stężenia w surowicy i gromadzenie w narządach, głównie wątrobie, sercu, trzustce, jądrach czy stawach [30].

Typowy chory na HH zależną od mutacji HFE to 40—letni mężczyzna zgłaszający ból stawów, dolegliwości kardiologiczne i Bole marskosci w stawach libido, u którego Bole marskosci w stawach się powiększenie wątroby, cukrzycę oraz zwiększone stężenie żelaza w surowicy i wzrost aktywności transaminaz [31].

Obraz kliniczny na ogół naśladuje idiopatyczną chorobę zwyrodnieniową, zwykle rąk, rzadziej dużych stawów, chociaż możliwe jest Bole marskosci w stawach mono- lub oligoarthritis, ostre nawracające zapalenie stawów w przebiegu CPPD czy zapalenie wielostawowe imitujące RZS [32].

  1. Następnie lekarz przeprowadza badanie przedmiotowe, które umożliwia ocenę wielkości wątroby, zabarwienia skóry, obecności splenomegalii powiększenia śledzionypajączków skórnych lub wodobrzusza oraz obrzęków obwodowych.
  2. Choroby wątroby i dróg żółciowych: objawy na skórze
  3. Bóle stawów i wątroby - Na pytanie odpowiada lek. Izabela Ławnicka | WP abcZdrowie
  4. Objawy chorób wątroby związane z układem ruchu - Praktyczna Ortopedia i Traumatologia
  5. Opinie masci dla stawow

W odróżnieniu od idiopatycznej choroby zwyrodnieniowej, w HH dolegliwości dotyczą głównie mężczyzn, mają wcześniejszy początek, nieco mniejsze nasilenie, zajmują mniejszą liczbę stawów rąk, klasycznie dotyczą drugiego i trzeciego stawu śródręczno-paliczkowego [33]. Możliwe jest występowanie zapalenia błony maziowej w obrębie stawów śródręczno-paliczkowych, co stwarza ryzyko błędnego rozpoznania RZS [34].

Zmiany radiograficzne Nie ma zmian radiograficznych charakterystycznych wyłącznie dla artropatii w przebiegu HH [32].

Do objawów mogących sugerować rozpoznanie należą: zwężenie szpar stawowych, zwłaszcza w wypadku stawu śródręczno-paliczkowego II i III, osteofity najbardziej typowe mają kształt hakowatytorbiele podchrzęstne, sklerotyzacja podchrzęstna, zanik kostny.

Możliwe jest również tworzenie nadżerek brzeżnych [36]. W obrazowaniu zajętych stawów przy pomocy rezonansu magnetycznego, poza Bole marskosci w stawach zmian zwyrodnieniowych, mogą być widoczne zmiany zapalne: wysięku, zapalenia błony maziowej, obrzęku szpiku kostnego, zapalenia pochewek ścięgnistych [37].

Hemochromatoza wtórna Należy pamiętać, że podobne objawy kliniczne jak w HH obserwuje się we wtórnych zespołach przeładowania żelazem: niedokrwistościach z nadmiarem żelaza np. Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby W obecnych czasach epidemia otyłości w krajach wysokorozwiniętych stała się przyczyną rozwoju zmian w wątrobie, będących skutkiem jej stłuszczenia, określonych jako niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby nonalcoholic fatty liver disease, NAFLD. Z NAFLD powiązano występowanie otyłości, cukrzycy typu 2, hiperlipidemii, nadciśnienia tętniczego i ogólnie zespołu metabolicznego [38, 39].

Niealkoholową stłuszczeniową chorobę wątroby wiąże się z obniżeniem gęstości mineralnej kości w postaci osteoporozy czy osteopenii, niektóre prace wskazują na różnice ze względu na płeć chorych i wyższe ryzyko osteoporozy u kobiet po menopauzie z współistniejącym NAFLD [9]. W przypadku rozpoznania NAFLD należy zwrócić również uwagę na możliwość występowania hyperurykemii, jak i objawów dny moczanowej.

Obserwowano powiązanie zwiększenia stężenia kwasu moczowego w surowicy i obecności NAFLD, a związek ten był nieco silniejszy u kobiet niż u mężczyzn. Powiązanie równoczesnego zwiększenia stężenia kwasu moczowego i aktywności aminotransferazy alaninowej w obu grupach częściej obserwowano natomiast u mężczyzn [41].

Bole marskosci w stawach

Sugerowano Choroba artroza stawow palcow, że przed rozpoczęciem leczenia lekami modyfikującymi przebieg choroby np. Marskość wątroby Bez względu na etiologię marskość wątroby będąca wynikiem przebudowy cytoarchitektoniki i włóknienia narządu, prowadzi do szeregu poważnych powikłań nie tylko dla zdrowia, ale i życia pacjentów.

W dalszym ciągu głównym wskazaniem do zabiegu transplantacji pozostaje choroba wątroby zależna od alkoholu, natomiast ze względu na rozwój szczepień i postęp leczenia przeciwwirusowego zmniejsza się udział kwalifikacji związanych z infekcją HCV i HBV, częściej zaś zwraca się uwagę na powikłania NAFLD [43].

Bez wątpienia czynnikami istotnie obniżającymi jakość życia pacjentów z marskością wątroby są często prowadzące do silnych zespołów bólowych oraz unieruchomienia powikłania związane z układem mięśniowo-szkieletowym. Postulowanymi przyczynami obniżenia gęstości mineralnej kości w HO są: czynniki genetyczne oraz związane ze stylem życia alkoholizm, nikotynizm, niski BMIniedobory witamin, działanie cytokin prozapalnych, hipogonadyzm, hiperbilirubinemia, terapia przeciwwirusowa i glikokortykosteroidoterapia [45].

Wśród patologii układu ruchu związanych z marskością wątroby wymienia się także jałowe martwice kości [46]. Hung i wsp. W związku z upośledzeniem mechanizmów immunologicznych i licznymi zaburzeniami metabolicznymi pacjenci z marskością wątroby mają zwiększone ryzyko powikłań infekcyjnych: septycznego zapalenia stawów zwłaszcza dużych, z większym dopływem krwi do przynasad kościzapalenie krążka międzykręgowego, zapalenia kości i szpiku [46, 47].

Jej etiologia jest złożona i oprócz czynników związanych z niedożywieniem i złym wchłanianiem wymienia się zaburzenia metaboliczne Bole marskosci w stawach z przemianą lipidów i aminokwasówzaburzenia hormonalne zwiększony poziom miostatyny, zmniejszony testosteronu i IGF—1wpływ cytokin zapalnych, unieruchomienie i inne Bole marskosci w stawach. Tabela 1. Najczęstsze powiązania autoimmunologicznych chorób wątroby z chorobami reumatycznymi i towarzyszące im objawy ze strony układu mięśniowo-szkieletowego [51] Autoimmunologiczna.