W przypadku obrazen odchylenia stawu barku

Istotne jest również, że opinia biegłego M. Leczenie operacyjne Przy braku poprawy po kilku miesiącach leczenia zachowawczego wdraża się leczenie chirurgiczne. Uzasadnienie faktyczne W pozwie z dnia 28 lutego r. Jednocześnie, opinie pozostałych biegłych jasno stwierdzały brak możliwości ustalenia związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy wypadkiem powódki a doznanym przez nią urazem barku. Nie sposób racjonalnie odpowiedzieć na pytanie dlaczego kilku lekarzy, niezależnie od siebie, na przestrzeni pół roku, zgodnie nie odnotowało jednego ze zgłaszanych objawów, i to tego, który miał mieć wymiar dominujący, zapisując inne. W konsekwencji zbędne jest rozważanie czy trafne było zawężenie przez Sąd pierwszej instancji odpowiedzialności pozwanego do "bezpośrednich" skutków wypadku, skoro stan barku powódki w ogóle z tego wypadku nie wynika.

Dlatego tak ważne są ćwiczenia, bo wzmocnienie mięśni rotatorów powoduje obniżenie głowy kości ramieniowej w stosunku do wyrostka barkowego i zmniejszenie tarcia. Dlatego tak ważną składową rehabilitacji są ćwiczenia.

Rehabilitacja Staw ramienny jest najbardziej ruchomym stawem w Twoim ciele.

Objawy zespołu ciasnoty podbarkowej Pacjenci z zespołem ciasnoty podbarkowej na ogół są w wieku powyżej 40 lat i cierpią z powodu uporczywego bólu okolicy obręczy barkowej bez żadnego wcześniejszego urazu. Najczęściej jest to stan zwyrodnieniowy, rozwijający się w ukryciu przez tygodnie lub miesiące, a nie wynik nagłego urazu.

Dlatego pacjenci często mają trudności z określeniem dokładnego początku objawów. Głównym objawem jest ból podczas unoszenia ramienia pod kątem °, a także podczas spania na chorym ramieniu lub z ręką pod głową.

Ból barku w tym wypadku może mieć objawy ostre lub przewlekłe. Najczęściej występuje miejscowo, z promieniowaniem wzdłuż przyśrodkowej lub bocznej części ramienia. Uczucie bólu barku może być szczególnie dokuczliwe podczas wykonywania czynności z rękoma uniesionymi do góry, jak sięganie po przedmioty położone ponad głową, czy chociażby czesanie włosów.

I ACa 1761/13 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Diagnostyka zespołu ciasnoty podbarkowej Istnieje wiele schorzeń barku, które mogą przypominać objawy jakie daje zespół ciasnoty podbarkowej. Do właściwego rozpoznania niezbędny jest szczegółowy wywiad i badanie kliniczne. Żaden pojedynczy test nie jest na tyle dokładny, aby jednoznacznie zdiagnozować zespół ciasnoty podbarkowej, ale użycie kombinacji specyficznych testów zwiększa prawdopodobieństwo właściwego rozpoznania.

Pomocne w diagnostyce zespołu cieśni podbarkowej są badania obrazowe, jak zdjęcie rentgenowskie, które może pokazać nam m. Ortopeda może zlecić również badanie MRI - rezonans magnetyczny, przydatne w ocenie stopnia patologii stożka rotatorów.

W przypadku obrazen odchylenia stawu barku

Jak leczyć zespół ciasnoty podbarkowej? Uwidocznienie dolnej części ACJ i odbarczenie kostne.

I ACa /13 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Rewizja pierścienia rotatorów. PASTA, uszkodzenie częściowe pełnej grubości, np. SST lub kilku ścięgien np. Obraz kliniczny: nagły początek dolegliwości po urazie, przeciążeniu, szarpnięciu, dźwignięciu ciężaruograniczenie czynnego ruchu odwodzenia i rotacji zewnętrznej ramienia uszkodzenie SST lub rotacji wewnętrznej uszkodzenie SSCAPwychudzenie mięśni obręczy barkowej uszkodzenia przewlekłe.

Obrazowanie W RTG — bez uchwytnych patologii lub górna migracja głowy kości ramiennej, acetabulizacja wyrostka barkowego zdj. Koszty leczenia wskazane przez powódkę dotyczyły leczenia urazu barku oraz innych dolegliwości pozostających bez związku z wypadkiem z dnia 23 czerwca r. O kosztach procesu Sąd rozstrzygnął na podstawie art. Apelacje od wyroku wniosły obie strony. Powódka zaskarżyła wyrok w części, w zakresie punktówi wniosła o jego zmianę w pkt 2 przez zasądzenie od pozwanego kwoty Wyrokowi zarzuciła obrazę art.

Powódka wniosła jednocześnie o zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych, ewentualnie o pozostawienie rozstrzygnięcia o kosztach Sądowi Okręgowemu. Uzasadnienie prawne Apelacja pozwanego została odrzucona postanowieniem z dnia 7 listopada r.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje: Apelacja była bezzasadna, gdyż podniesiony w niej zarzut dotyczący wadliwej oceny materiału dowodowego nie zasługiwał na uwzględnienie, a w postępowaniu i orzeczeniu Sądu Okręgowego nie stwierdzono uchybień, które należałoby wziąć pod uwagę z urzędu i które mogłyby prowadzić do wydania rozstrzygnięcia odmiennej treści. Sąd W przypadku obrazen odchylenia stawu barku podziela i przyjmuje jako własne ustalenia faktyczne Sądu pierwszej instancji.

Ponadto, na pełną aprobatę zasługują rozważania W przypadku obrazen odchylenia stawu barku zawarte w uzasadnieniu wyroku pierwszej instancji dotyczące zakresu odpowiedzialności pozwanego za skutki wypadku, w którym poszkodowana została powódka G.

Skarżąca zgłosiła w apelacji zarzut obrazy art. Nie był on jednak zasadny. Przepis ten stanowi, że sąd ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. Ocena dowodów dokonana w rozstrzygnięciu sądu korzysta z ochrony przepisu art.

Ponadto, dokonując ustaleń faktycznych, sąd musi uwzględnić wszystkie dowody przeprowadzone w postępowaniu i wszechstronnie rozważyć zebrany w sprawie materiał procesowy. W ocenie Sądu Apelacyjnego, orzeczenie sądu pierwszej instancji wydane zostało w wyniku tak dokonanej, prawidłowej oceny materiału procesowego, która została dogłębnie i przekonywająco przedstawiona w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku.

Odnosząc się do zarzutu powódki, należy stwierdzić, że sąd pierwszej instancji dysponował opiniami trzech biegłych z dziedziny ortopedii na okoliczność związku przyczynowego, ocenianego z perspektywy medycznej, a nie prawnej, wypadku z dnia 23 czerwca r. Sąd Okręgowy do treści tych opinii odniósł się na stronach pisemnych motywów wyroku, w szczególności w zakresie rozbieżności między nimi.

Podzielić należy dokonane tam oceny. Można jedynie powtórzyć, że brak jest w dokumentacji medycznej śladu, stwierdzającego istnienie u powódki urazu barku przed badaniem lekarskim przeprowadzonym w dniu 13 grudnia r. Wszyscy biegli byli zgodni co do tego, że w razie uszkodzenia stożka rotatorów barku, objawy bólowe i kliniczne u powódki byłyby dominujące, a proces leczenia obejmowałby głównie leczenie dysfunkcji barku.

I C /17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

Tymczasem, w okresie pomiędzy 23 czerwca r. Należało oczekiwać, że ból barku spowodowany urazem zostałby odnotowany w historii choroby powódki, zwłaszcza że w dokumentacji medycznej zawarte są obszerne wpisy dotyczące zróżnicowanych dolegliwości.

Zasadnie Sąd Okręgowy przyjął, że brak takiej adnotacji oznaczał brak zgłoszenia z jej strony dolegliwości bólowych barku. Z kolei niezgłoszenie ich, gdyby faktycznie istniały, byłoby zupełnie niezrozumiałe, zwłaszcza wobec wyliczania przez powódkę szeregu innych objawów.

Nie znalazły żadnego potwierdzenia przytoczenia apelacji, że powódka wielokrotnie uskarżała się na ból barku, natomiast nie było to odnotowywane w dokumentacji lekarskiej.

W przypadku obrazen odchylenia stawu barku

Nie sposób racjonalnie odpowiedzieć na pytanie dlaczego kilku lekarzy, niezależnie od siebie, na przestrzeni pół roku, zgodnie nie odnotowało jednego ze zgłaszanych objawów, i to tego, który miał mieć wymiar dominujący, zapisując inne.

Należy nadmienić, że odnotowane zostały bóle prawego ramienia i łokcia przy zginaniu k. Niezrozumiałe są uwagi powódki na temat braku podstaw do ponoszenia przez nią odpowiedzialności za niestaranność lekarzy. Należy przypomnieć, że podstawą odpowiedzialności pozwanego w sprawie niniejszej jest zawarcie umowy ubezpieczenia obejmującej szkody związane z ruchem pojazdu.

Stąd nie wynika przecież, by pozwany miał ponosić odpowiedzialność za działanie służby zdrowia. Słusznie więc Sąd Okręgowy zastosował ogólną regułę rozkładu ciężaru dowodu, przyjmując, że negatywne następstwa niewykazania przez powódkę, że opisywany przez nią uszczerbek wiąże się z wypadkiem, ponosi ona sama. To samo dotyczy rzekomych błędów w dokumentacji medycznej w kontekście twierdzonego zgłaszania dolegliwości.

Podobnie, nie jest przekonujący argument, iż powódka nie potrafiła precyzyjnie zlokalizować źródła swojego bólu, bowiem wskazanie barku w takim charakterze nie wymaga żadnej specjalistycznej W przypadku obrazen odchylenia stawu barku terminów medycznych.

I C 757/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

Z kolei nikt nie oczekiwał od powódki by nazwała swe schorzenie. Wymaganie takie nie dotyczyło ani dysfunkcji barku, ani jakiegokolwiek innego uszczerbku, a przecież takie zostały przez lekarzy stwierdzone i zdiagnozowane. Jedynie opinia biegłego dr n. Sąd Okręgowy odniósł się jednak i do tej kwestii, uznając opinię biegłego w tej części za wyrażającą jedynie pewną teoretyczną spekulację.

Rehabilitacja barku - ćwiczenia w domu.

Koronnym argumentem przeciwko przyjęciu tej tezy był zupełny brak wspierających ją dokumentów w historii choroby powódki.

Jednocześnie, opinie pozostałych biegłych jasno stwierdzały brak możliwości ustalenia związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy wypadkiem powódki a doznanym przez nią urazem barku. Podzielić należy dokonaną w tej sytuacji ocenę Sądu Okręgowego, że istniejącą wątpliwość na tle pochodzenia urazu powódki należy rozstrzygnąć w zgodzie z opiniami biegłych lek. Istotne jest również, że opinia biegłego M.

Z kolei biegły L. Nie W przypadku obrazen odchylenia stawu barku stanowiska powódki również stwierdzenie, że dokumentacja z leczenia sanatoryjnego, które odbywała niedługo przed wypadkiem nie zawiera wzmianek o problemach z barkiem.

Gdyby dolegliwości pojawiły się bezpośrednio po wypadku, byłaby to niewątpliwa przesłanka do poszukiwania związku. Jednak miało to miejsce pół roku później, a więc nie można wykluczyć, iż stan barku był prawidłowy zarówno w okresie leczenia w sanatorium, jak i wypadku, a problem pojawił się dopiero później.

Ta tkanka pokrywa staw ramienny i przytwierdza górny koniec kości ramiennej do łopatki. Twój bark jest także wzmacniany przez silne ścięgna i mięśnie, które utrzymują stabilność stawu. Opis Zwichnięcie stawu ramiennego może być niecałkowite, ma to miejsce, gdy głowa kości ramiennej przemieszcza się tylko częściowo poza panewkę stawu. Nosi to nazwę podwichnięcia.

Zupełne zwichnięcie oznacza, że głowa kości ramiennej przemieszcza się całkowicie poza panewkę stawową. W momencie gdy więzadła, ścięgna i mięśnie barku staja się zbyt luźne lub ulegają przerwaniu, prowadzi to do nawrotowych zwichnięć.

W przypadku obrazen odchylenia stawu barku

Do nawrotowej niestabilności stawu ramiennego dochodzi, gdy tkanki te nie są w stanie utrzymać kości ramiennej pośrodku panewki stawowej. Opinia przedłożona w niniejszej sprawie przez biegłego R. Biegły przedstawione w opinii wnioski dotyczące stanu zdrowia powoda, następstw wypadku oraz rokowań na przyszłość poparł wszechstronną analizą dokumentacji medycznej oraz badaniem powoda.

Nadto, w opinii uzupełniającej biegły w sposób rzeczowy, rzetelny i przekonujący odniósł się do wszystkich zarzutów zgłoszonych przez stronę powodową i tym samym obronił swoją opinię. Zważyć należy, iż powód zarzucił biegłemu, iż jego opinia jest powierzchowna, niedokładna a niektóre stwierdzenia w niej zawarte mijają się z prawdą.

W ocenie powoda biegły pominął rozpoznanie zawarte w przedłożonej dokumentacji medycznej i w swoich wnioskach biegły odnosi się wyłącznie do stanu obecnego. Nadto, zdaniem powoda, biegły pominął przedłożone rachunki potwierdzające przebytą rehabilitację.

Zdaniem powoda, niezrozumiałe jest również twierdzenie biegłego, iż w badaniu USG nie stwierdzono żadnych zmian pourazowych, co jest sprzeczne z treścią przedłożonego dokumentu.

Odnosząc się do zarzutów powoda, biegły R. Jednocześnie, biegły wskazał, że z uwagi na mechanizm powstania urazu należy uzupełnić rozpoznanie zawarte w opinii o przebyte stłuczenie stawu mostkowo - obojczykowego prawego.

Badania obrazowe Badanie radiologiczne RTG — w minimum dwóch projekcjach: A—P — podstawa diagnostyczna i dodatkowo w projekcji osiowej, np. West Point lub w projekcji Y. Kompleksowa ocena radiologiczna obejmuje wszystkie trzy wyżej wymienione projekcje.

Jak bowiem wyjaśnił R. Uzupełnienie opinii w tym zakresie - jak wskazał biegły - nie wypływa na zakres uszczerbku na zdrowiu, gdyż leczenie tego urazu również zostało zakończone bez powikłań. Zdaniem biegłego pełnomocnik powoda myli rozpoznanie z mechanizmem urazu. Uraz kręgosłupa spowodował stłuczenie kręgosłupa szyjnego. Jak wyjaśnił biegły, rozpoznanie S13 i S43 stosowane w dokumentacji medycznej nie jest rozpoznaniem klinicznym, a jedynie kwalifikacją doznanych obrażeń według klasyfikacji Odnośnie zarzutu powoda dotyczącego rehabilitacji, biegły wskazał, że dowodem potwierdzającym przebytą rehabilitacją jest karta zabiegów fizykoterapeutycznych, a w aktach sprawy nie ma takiego dokumentu, stąd w opinii znalazło się kwestionowane przez poszkodowanego sformułowanie.

Biegły dodał również, że nieprawdziwy jest zarzut powoda dotyczący pominięcia stwierdzonych w badaniu USG zmian pourazowych.

Zespół ciasnoty podbarkowej - przyczyny, diagnostyka i leczenie

Biegły zwrócił uwagę, że w opinii napisał, że "nie ujawniły się zmiany pourazowe barku", lecz jednocześnie wskazał, że zmiany stawu mostkowo - obyczajowego mogą mieć etiologię urazową. W ocenie Sądu powyższe wyjaśnienia biegłego rozwiewają wszelkie wątpliwości co do zakresu obrażeń odniesionych przez powoda wskutek wypadku drogowego z dnia 4 lutego r.

Wyjaśnienia biegłego są bowiem logiczne, spójne i nie budzą żadnych wątpliwości w świetle zasad doświadczenia życiowego. W niniejszej sprawie powód wystąpił wobec pozwanego ubezpieczyciela z roszczeniem o zapłatę kwoty 5.

Uzasadnienie faktyczne Powód P. W uzasadnieniu pozwu powód podniósł, iż w dniu 4 lutego r. Ubezpieczyciel sprawcy odmówił uznania swej odpowiedzialności, podnosząc, iż poszkodowany nie mógł doznać rozstroju zdrowia i uszkodzenia ciała wobec znikomych uszkodzeń samochodu.

W tym stanie rzeczy normatywną podstawę odpowiedzialności pozwanego ubezpieczyciela stanowią przepisy art. Zgodnie z art.