Przetoka na wspolne leczenie

Złe prowadzenie pacjenta po zabiegu jest jedną z podstawowych przyczyn nawrotu choroby ryc. Aby bowiem zgodę za zabieg uznać za świadomą, nie wystarczy powiedzieć pacjentowi, że mogą nastąpić powikłania lecz należy go uprzedzić w sposób przystępny i zrozumiały o typowych negatywnych skutkach zabiegu-powikłaniach.

Nie mogą też podważać wniosków opinii biegłych zeznania świadków, czy stron.

Dlatego też, wbrew zarzutom zawartym w apelacji powódki zeznania samej powódki ani jej męża nie mogą prowadzić do wniosków odmiennych, niż te które wypływają z opinii biegłych. Podzielić zatem trzeba ustalenia sądu pierwszej instancji oparte na opinii biegłych, iż zabieg przetoka na wspolne leczenie macicy został wykonany prawidłowo, w trakcie zabiegu jednym z rękoczynów jest odwarstwienie pęcherza od przedniej ściany macicy, a u powódki, która z uwagi na przebyte dwie operacje cesarskiego cięcia surowicówka pęcherza była pozaciągana zrostami i krucha, co w rezultacie doprowadziło do niezawinionego uszkodzenia surowicówki pęcherza i wytworzenia się przetoki pęcherzowo pochwowej, natomiast pozwany nie miał możliwości aby temu skutecznie zapobiec i nie mógł zrobić więcej ponad to co zrobił.

Chybione są podnoszone w apelacji przez powódkę zarzuty, iż pozwany nie rozpoznał od razu wystąpienia przetoki. Z opinii biegłego wynika bowiem, że szkoda jaka powstała w układzie moczowym powódki nie była możliwa do zauważenia w trakcie zabiegu operacyjnego, bowiem nie jest to pełnościenne przecięcie ściany pęcherza moczowego, a pogłębienie zmian wtórnych, które wytworzyły się w przeszłości, a proces tworzenia się przetoki ma charakter długotrwały, może to być kilkanaście dni do kilku tygodni.

Odnośnie do zarzutu powódki, iż od razu zauważyła wyciek moczu przez pochwę i zgłaszała to lekarzom biegli wyjaśnili, iż nie jest możliwe w takiej sytuacji jak u powódki wykształcenie się przetoki w okresie 5- 6 dni po zabiegu operacyjnym.

Byłoby to możliwe jedynie wtedy gdyby doszło do rozległej rany ściany pęcherza oraz całkowitego rozejścia w obrębie kikuta pochwy, a tak nie było w przypadku powódki. Natomiast mogła się wydobywać przez pochwę inna treść w związku z procesem gojenia szczytu kikuta pochwy po wycięciu macicy. Nie pozostaje to w sprzeczności z zeznaniami świadka Z. Nadto wskazać należy, że po opuszczeniu pozwanego szpitala po operacji, powódkę badał lekarz ginekolog, który stwierdził wyciek płynu surowiczego niewiadomego pochodzenia i zalecił, aby poczekać jeszcze kilka dni.

przetoka na wspolne leczenie Remedies ludowe z strat w stawach

Fakt ten potwierdza, że przetoka ujawniła się już po wypisaniu powódki do domu po operacji. Chybiony jest także zarzut powódki, iż pozwany nie wdrożył wobec niej prawidłowego leczenia. Z opinii biegłych wynika, że leczenie powódki przeprowadzone było prawidłowo. Potwierdzenie tego faktu następuje po wykonaniu badania cystograficznego, które potwierdza wyciekanie moczy z pęcherza. Z dokumentacji nie wynika, aby miało to miejsce wcześniej, niż w czasie pobytu u pozwanego.

Postępowanie pozwanego po stwierdzeniu przetoki było także prawidłowe. Nie był to stan zagrożenia życia, zatem skierowanie powódki do Poradni Ginekologicznej było prawidłowe. Założenie cewnika przetoka na wspolne leczenie podanie furaginu także było działaniem prawidłowym, nadto pozwany szpital nie wybrał metody leczniczej, taką bowiem ustala lekarz po rozmowie z pacjentem.

Było to nadto jedynie leczenie zachowawcze.

przetoka na wspolne leczenie Masc z piszczych stawow

Obowiązkiem pozwanego po zdiagnozowaniu przetoki było skierowanie powódki do specjalistycznego leczenia urologicznego i ten obowiązek pozwany spełnił. Przede wszystkim zaś, wbrew zarzutom powódki skierowanie na leczenie polegające na wycięciu i zamknięciu przetoki nie musi być przeprowadzone w trybie niezwłocznym, wręcz wskazane jest odroczenie takiego zabiegu w czasie aby wyciszyć toczący się stan zapalny w obrębie operowanych tkanek.

Jeśli natomiast idzie o ustalenia faktyczne, w kwestii nie poinformowania powódki o ewentualnych powikłaniach po zabiegu to wskazać trzeba, iż podziela Sąd Apelacyjny ustalenia biegłych, iż operacja usunięcia macicy u powódki z uwagi na przeprowadzone dwukrotnie operacje cesarskiego cięcia co spowodowało, że surowicówka pęcherza była pozaciągana zrostami i krucha była obarczona ponadprzeciętnym ryzykiem uszkodzenia ściany pęcherza i wytworzenia przetoki.

Z pisemnej zgody na operację, którą powódka podpisała wynika, że dokument ten nie został w punktach 2 - 6 w ogóle wypełniony. Świadek G. Natomiast powódka zaprzeczała aby jakieś informacje o powikłaniach mogących wystąpić w ogóle otrzymała. Zeznała, iż otrzymała jedynie informację, że zostanie jej usunięta macica i że jest to zabieg rutynowy. Nie ulega wątpliwości, że informacja o ewentualnych powikłaniach powinna być podana na piśmie, ale jest to przetoka na wspolne leczenie wymóg dla celów dowodowych, zatem pozwany może wykazywać, że powódka przetoka na wspolne leczenie poinformowana o możliwych powikłaniach pooperacyjnych, jednakże to na nim spoczywa ciężar udowodnienia, że tak było.

Sąd pierwszej instancji dokonał ustaleń na podstawie zeznań św. Nadto nie wydaje się przekonywujące aby istotnie pamiętał po tak długim czasie przeszło dwa latajakich informacji odnośnie powikłań udzielał poszczególnym pacjentom. W każdym razie nawet z jego zeznań nie wynika aby pouczył powódkę, o ponadprzeciętnym w jej przypadku ryzyku operacji polegającym na uszkodzeniu ściany pęcherza i wytworzenia przetoki.

Natomiast z wiarygodnych zeznań powódki, św.

  • Polski Klub Koloproktologii
  • Przetoki okołoodbytnicze istotnie wpływają i obniżają jakość życia pacjentów, głównie z uwagi na uciążliwe objawy kliniczne.
  • W leczeniu przetok wysokich i niskich obowiązują różne zasady.
  • Email Czym jest przetoka?
  • Rozlaczenie szczeki jaw przy otwieraniu ust
  • Należy podkreślić, że w wielu przypadkach przetoka powstaje nawet w sytuacji prawidłowego drenażu ropnia.
  • Zapalenie stawu folku

Z kolei na podstawie opinii Collegium Medicum ustalić można, że leczenie powódki z punktu widzenia ginekologiczno-urologicznego jest zakończone, powódka obecnie ma zamkniętą przetokę, może mieć zaburzenia adaptacyjne związane z przedłużającą się dysfunkcją w postaci zaburzeń lękowych nawrotu przetoki, co można by stwierdzić badaniem psychologicznym o takie powódka zastępowana przez profesjonalnego pełnomocnika nie wnosiła i takie badania nie zostały przeprowadzone.

Powódka natomiast nie wykazała aby przetoka ta istotnie wpłynęła na pogorszenie stanu jej zdrowia, mimo że zastępował ją profesjonalny pełnomocnik wniosku o dopuszczenie dowodu z opinii biegłych na taką okoliczność nie składała. W takim stanie faktycznym rozstrzygnięcie sądu pierwszej instancji jest w ocenie Sądu Apelacyjnego prawidłowe.

Jeśli idzie o żądanie zadośćuczynienia za nieprawidłowo przeprowadzoną przez pozwanego operację usunięcia macicy i zbyt późne rozpoznanie przetoki, jak i niewłaściwe leczenie to trafnie, wbrew zarzutom podnoszonym przez powódkę w apelacji, zostało przez sąd pierwszej instancji oddalone.

Z ustaleń faktycznych poczynionych wyżej wynika, iż operacja usunięcia macicy została przeprowadzona prawidłowo, rozpoznanie powikłania pooperacyjnego w postaci wytworzenia się przetoki moczowo-pochwowej było dokonane we właściwym czasie, a postępowanie pozwanego szpitala po rozpoznaniu przetoki było właściwe. Nadto z opinii biegłych wynika, iż skierowanie do leczenia zabiegowego polegające na wycięciu i zamknięciu przetoki nie musi być prowadzone w trybie niezwłocznym, wręcz wskazane jest odroczenie takiego zabiegu w czasie by wyciszyć toczący się stan zapalny w obrębie operowanych tkanek, przetoka jest obecnie zamknięta, a nadto obecność przetoki nie spowodowała uchwytnych zmian w stanie zdrowia powódki, które byłyby wykazane badaniami obiektywizującymi.

Zatem trafnie w tej części sąd pierwszej instancji powództwo oddalił, a apelację powódki jako nieuzasadnioną należało oddalić na mocy art. Niezasadna jest apelacja pozwanego w części dotyczącej zasądzenia na rzecz powódki kwoty Na wstępie wskazać należy, iż zgodnie z art.

Na podstawie zaś art. Z ustaleń faktycznych poczynionych w sprawie wynika, iż pisemna zgoda na zabieg wyrażona przez powódkę nie miała w ogóle wypełnionych rubryk dotyczących przetoka na wspolne leczenie powikłań pooperacyjnych. Zatem na piśmie nie poinformowano powódki o jakichkolwiek dających się przewidzieć następstwach związanych z przeprowadzonym zabiegiem.

Oczywistym jest, że informacja o jakiej mowa w art. Powódka zaprzecza aby w ogóle udzielono jej jakich informacji na ten temat. Natomiast z zeznań świadka G. Jak wskazano w ustaleniach faktycznych nie ma podstaw by przyjąć, iż tym zeznaniem pozwany wypełnił spoczywający na nim ciężar udowodnienia, że w ogóle pouczono powódkę o możliwych powikłaniach, gdyż zeznania jego są sprzeczne z twierdzeniami powódki i niczym nie poparte, jednakże nawet gdyby takich informacji udzielił nie sposób uznać aby istotnie spełnił w ten sposób wynikający z art.

Aby bowiem zgodę za zabieg uznać za świadomą, nie wystarczy powiedzieć pacjentowi, że mogą nastąpić powikłania lecz należy go uprzedzić w sposób przystępny i zrozumiały o typowych negatywnych skutkach zabiegu-powikłaniach.

Oczywistym jest, że nie przetoka na wspolne leczenie udzielić pacjentowi informacji o wszystkich możliwych negatywnych skutkach zabiegu operacyjnego. Jednakże informacja udzielana przez lekarza przed zabiegiem powinna zawierać takie dane, które pozwolą pacjentowi podjąć decyzję o wyrażeniu zgody na zabieg z pełna świadomością tego na co się godzi i czego może się spodziewać, zatem także i o jego skutkach ubocznych.

Informacja taka powinna w szczególności obejmować te dające się przewidzieć możliwe następstwa zabiegu, zwłaszcza jeśli są to następstwa polegające na znacznym i istotnym uszczerbku zdrowia, które jako skutek uboczny - wprawdzie występują rzadko ale nie można ich wykluczyć i powinna określać prawdopodobieństwo ich wystąpienia tak SN w wyrokach: z dnia 28 września r.

Z ustaleń faktycznych poczynionych w niniejszej sprawie wynika, iż operacja usunięcia macicy u powódki z uwagi na przeprowadzone dwukrotnie operacje cesarskiego cięcia co spowodowało, że surowicówka Bol i obrzek stawow dloni była pozaciągana zrostami i krucha, była obarczona ponadprzeciętnym ryzykiem uszkodzenia ściany pęcherza i wytworzenia przetoki.

Natomiast o tym ponadprzeciętnym ryzyku powódka nie została uprzedzona. Zatem zgoda powódki na zabieg, wbrew zarzutom pozwanego nie była zgodą świadomą. Powódce należy się zatem zadośćuczynienie. Do przetok złożonych zalicza się też przetoki: rozgałęzione, podkowiaste, mnogie, z więcej niż jednym ujściem wewnętrznym lub z mnogimi ujściami zewnętrznymi. Postępowanie w takich przypadkach jest bardzo indywidualne i trudno je ująć w algorytm. Wspólnym elementem procesu leczenia opisanych przetok jest jednak wstępny drenaż luźnym setonem.

Przetoki niskie W leczeniu przetok niskich ryc. Dziki A, Bartos M. Seton treatment of anal fistula: experience with a new modification.

przetoka na wspolne leczenie Lazarev bolen stawow

Eur J Surg ; —8. The cutting seton. An experience at King Fisal Specialist Hospital. Partial fistulotomy and modified cutting seton procedure in the treatment of high extrasphincteric perianal fistulae. Dig Surg ; 56—8. Conventional cutting vs. Internal anal sphincter-preserving seton for high trans-sphincteric fistula: a prospective randomized manometric and clinical trial. Tech Coloproctol ; 7: 89— Elastic one-stage cutting seton for the treatment of high anal fistulas: preliminary results.

Tech Coloproctol ; 8: — In: Anal Fistula. Dis Colon Rectum ; 10—4. Anocutaneous advancement flap closure of high anal fistulas. Br J Surg ; —2. V-Y advancement flap for treatment of fistula-in-ano.

przetoka na wspolne leczenie recenzje lekow folk bolu

Dis Colon Rectum ; —3. Dermal island-flap anoplasty for transsphincteric fistula-in-ano: assessment of treatment failures. Dis Colon Rectum ; —4. Br J Surg ; —8. Ortiz H, Marzo J.

Endorectal flap advancement repair and fistulectomy for high trans-sphincteric and suprasphincteric fistulas. Br J Surg ; —3.

Żywienie w leczeniu przetok przewodu pokarmowego

Lewis P, Bartolo DC. Treatment of trans-sphincteric fistulae by full thickness anorectal advancement flaps. Br J Surg ; —9. Fibrin occlusion of fistulae postoperatively. Surg Gynecol Obstet ; —8.

Fibrin adhesive in the treatment of perineal fistulas. Fibrin glue in the management of anal fistulae. Colorectal Dis ; 6: — A randomized, controlled trial of fibrin glue vs. Conventional treatment for anal fistula. Repair of fistuale-inano using fibrin adhesive.

przetoka na wspolne leczenie Rozszerzenie bolu stawu

Long-term follow up. Sentovich SM. Fibrin glue for anal fistulae. Long term results. Fibrin glue-antibiotic mixture in the treatment of anal fistulae: experience with 69 cases. Dig Surg ; 77— Venkatesh KS, Ramanujam P. Fibrin glue application in the treatment of recurrent anorectal fistulas. The efficacy of fibrin sealant in the management of complex anal fistula: a prospective trial. Treatment of fistulas in ano with fibrin glue. Dig Surg ; 91—4.

Fibrin glue sealing in the treatment of perineal fistulas. Efficacy of anal fistula plug vs.

Sędziowie: SA Ewa Jastrzębska spr. Aneta Pieczyrak-Pisulińska.

Fibrin glue in closure of anorectal fistulas. Przetoka na wspolne leczenie of anal fistula plug in closure of cryptoglandular fistulas: long- term follow-up. Results of local surgical treatment. World J Surg ; —62; discussion Do wytworzenia przetoki może prowadzić radioterapia okolic jamy brzusznej i klatki piersiowej.

Promieniowanie jonizujące oddziałując na błonę śluzową i warstwę mięśniową przewodu pokarmowego przyczynia się do powstawania szeregu zmian morfologicznych.

W obszarze przewodu pokarmowego najczęściej dochodzi do wytworzenia przetok przełykowo-tchawiczych, przełykowo-śródpiersiowych, odbytniczo-pochwowych oraz pęcherzowo-odbytniczych.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od indywidualnych osób. Pomóż nam walczyć dalej! Dołącz do Pogromców Raka!

Przetoki jatrogenne Przetoki mogą również powstawać jako efekt oddziaływania czynników zewnętrznych, tzw. Przejściowy ucisk przetoki powoduje wzrost ciśnienia tętniczego, obniżenie ciśnienia żylnego i zwolnienie częstości rytmu serca objaw Nicoladoni-Brannhama [4]. Przetoka może spowodować zespół podkradania krwi z położonych dystalnie w stosunku do niej obszarów i w efekcie niedokrwienie i martwicę tkanek. Ucisk na sąsiadujące struktury, tak zwany efekt masy, również powoduje hipoperfuzję i upośledzenie funkcji narządów.

W wyniku wzrostu ciśnienia w łożysku żylnym często dochodzi do rozwoju żylaków [1—3].

Kolejny objaw to krwawienia w wyniku pękania cienkiej ściany przetoki, będące szczególnie istotnym problemem w przypadku zmian zlokalizowanych w OUN. Średni czas życia pacjentów z tymi patologiami nie przekracza czterdziestu kilku lat. Objawy malformacji wewnątrzczaszkowych bóle i zawroty głowy, zaburzenia równowagi, drgawki, zaburzenia neurologiczne wiążą się również z mniejszą dostawą tlenu do tkanki mózgowej i z uciskiem na mózgowie [1, 2].

Przykładem przetoki tętniczo-żylnej w OUN jest malformacja żyły Galena, wiążąca się z wysoką śmiertelnością w okresie noworodkowym, powodująca objawy niewydolności serca i krwotoku wewnątrzczaszkowego [5]. Przetoki w wątrobie to nieprawidłowe połączenia wrotno-systemowe między żyłą wrotną i żyłą wątrobową lub żyłą główną dolnątętniczo-wrotne między tętnicą wątrobową i żyłą wrotną oraz tętniczo-systemowe między tętnicą wątrobową i żyłą wątrobową.

Przetoki tętniczo-wrotne mogą być wrodzone, na przykład w chorobie Rendu-Oslera-Webera HHT, hereditary hemorrhagic telangiectasialub przetoka na wspolne leczenie w chorobach wątroby, między innymi w przypadku marskości, nowotworach, po urazach [6, 7].

Mogą być przyczyną niewydolności serca z wysokim rzutem i nadciśnienia wrotnego [1, 6, 7]. Przetoki tętniczo-żylne zlokalizowane w kończynach najczęściej manifestują się miejscowo, rzadko ogólnoustrojowo. Z reguły powodują obrzęk kończyny i wzmożone ucieplenie, a także zaburzenie rozwoju z asymetrią wielkości kończyn i zmiany troficzne w wyniku zespołu podkradania [1, 2].

Zdecydowaną większość stanowią przetoki pourazowe, nieco rzadziej występują przetoki jatrogenne, najrzadziej zaś — wrodzone.

Przetoki jatrogenne powstają jako powikłanie nakłucia tętnicy udowej podczas badania angiograficznego. Spowodowane są zazwyczaj zbyt niskim nakłuciem — poniżej podziału tętnicy udowej wspólnej na tętnicę udową powierzchowną i tętnicę głęboką uda.

Przetoki wieńcowe Przetoka wieńcowa to połączenie jednej lub kilku tętnic wieńcowych z jamą serca albo naczyniami krążenia systemowego bądź płucnego, z pominięciem sieci naczyń włosowatych.

Najczęściej jest to wada wrodzona, ale w rzadkich przypadkach może mieć charakter nabyty w wyniku przezskórnych interwencji wieńcowych lub urazów penetrujących klatkę piersiową, takich jak rany kłute [2, 8, 9].

Zazwyczaj przetoki wrodzone są wadami izolowanymi; mogą jednak towarzyszyć wrodzonym wadom serca, takim jak zespół Fallota, przetrwały przewód tętniczy i ubytek przegrody międzyprzedsionkowej [10]. Objawy zależą od miejsca wyjścia przetoki, jej wielkości oraz miejsca odpływu krwi, a także od wieku pacjenta. Przetoki wieńcowe najczęściej są bezobjawowe w pierwszych 2 dekadach życia, szczególnie jeśli są małe [9]. W niewielkim odsetku mogą ulec samoistnemu zamknięciu [8], niekiedy jednak mogą wywoływać objawy już w okresie niemowlęcym.

Istotne hemodynamicznie przeważnie są przetoki uchodzące do jam prawego serca. Objawy wynikają z narastania lewo-prawego przecieku, co może prowadzić do niewydolności serca związanej przetoka na wspolne leczenie przeciążeniem objętościowym i do rozwoju nadciśnienia płucnego.

W wyniku zmniejszonego przepływu wieńcowego dystalnie od przetoki zespół podkradania mogą wystąpić niedokrwienie lub zawał serca.

przetoka na wspolne leczenie Inne powikłania to: powstawanie skrzeplin w świetle przetoki, prowadzące niekiedy do epizodów ostrego niedokrwienia, oraz pęknięcie tętniakowatego poszerzenia przetoki i tamponada osierdzia. Przetoki mogą także odpowiadać za rozwój infekcyjnego zapalenia wsierdzia i zaburzeń rytmu [2, 8—10]. U pacjentów bezobjawowych podejrzenie przetoki wieńcowej sugeruje szmer ciągły podobny do szmeru przetrwałego przewodu tętniczego, ale zlokalizowany w okolicy przedsercowej a nie podobojczykowej — typowej dla przetrwałego przewodu tętniczego [PDA, patent ductus arteriosus] i głośniejszy w rozkurczu [9].

Płucne przetoki tętniczo-żylne Płucne przetoki tętniczo-żylne to nieprawidłowe połączenia między tętnicami i żyłami w łożysku płucnym, z pominięciem krążenia włośniczkowego. Jest to choroba dziedziczona autosomalnie dominująco, spowodowana mutacją genu endogliny, białka wiążącego transformujący czynnik wzrostu beta TGF-β, transforming growth factor βi charakteryzująca się zaburzeniami angiogenezy [12]. Kryteria diagnostyczne choroby HHT to: rodzinny wywiad wrodzonej naczyniakowatości krwotocznej, nawracające krwawienia z nosa, teleangiektazje na skórze i błonach śluzowych oraz malformacje tętniczo-żylne lub przetoki, między innymi w OUN, płucach, wątrobie, przewodzie pokarmowym i drogach moczowych [2, 13].

Nabyte płucne przetoki tętniczo-żylne występują u pacjentów z chorobami wątroby, a także po paliatywnych zespoleniach kardiochirurgicznych u pacjentów z wrodzonymi wadami serca o typie czynnościowo pojedynczej komory.

Mogą również wystąpić po urazach [11]. Zmiany mogą być izolowane — jak we wrodzonych płucnych przetokach tętniczo-żylnych — lub rozsiane — jak w chorobach wątroby i we wrodzonych wadach serca. Różnią się wielkością: od niewielkich — 1—2 mm mikroprzetokido dużych, obejmujących niekiedy całe płuco makroprzetoki.

Przetoki duże to w większości przetoki pojedyncze, zlokalizowane w dolnych płatach płuc [2] ryc.

Przetoki naczyniowe w praktyce kardiologicznej — wspólny obszar zainteresowania współczesnej kardiologii interwencyjnej i kardiochirurgii Vascular fistulas in cardiac practice — common interest in contemporary interventional cardiology and cardiac surgery Magdalena Słupska1, Paweł Cześniewicz1, Jacek Kusa1, 2 1Oddział Kardiologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu 2Katedra i Klinika Kardiologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Adres do korespondencji: dr n. Ze względu na zróżnicowany obraz kliniczny pozostają w obszarze zainteresowania lekarzy różnych specjalności w zależności od lokalizacji i odmiany morfologicznej. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie najczęściej występujących typów przetok istotnych z punktu widzenia kardiologów z uwzględnieniem etiologii, objawów oraz współczesnych metod diagnostyki i leczenia. Słowa kluczowe: przetoki naczyniowe, kardiologia, leczenie przezskórne Folia Cardiologica ; 12; 5: — Przetoki naczyniowe Przetoki naczyniowe to nieprawidłowe połączenia tętniczo-żylne, tętniczo-tętnicze i żylno-żylne [1].

Rycina 1A. Płucna przetoka tętniczo-żylna w dolnym płacie płuca prawego; B. Stan po przezskórnym zamknięciu płucnej przetoki tętniczo-żylnej przy użyciu amplatzer vascular plug Szczególna postać rozsianych płucnych przetok tętniczo-żylnych występuje u pacjentów ze złożonymi siniczymi wadami serca po dwukierunkowym zespoleniu Glenna, polegającym na zespoleniu końca żyły głównej górnej do boku gałęzi płucnej po tej samej stronie, z pozostawieniem spływu z żyły głównej dolnej do krążenia systemowego.

W tym układzie oba płuca otrzymują krew żylną pozbawioną spływu z żył wątrobowych. U tych chorych oba płuca są pozbawione napływu krwi wątrobowej.

Istnieją doniesienia o całkowitym ustępowaniu płucnej przetoki tętniczo-żylnej po wykonaniu u tych pacjentów operacji skierowania żył wątrobowych do układu płucnego [12, 14]. Kolejnym dowodem na rolę wątroby w powstawaniu nabytych płucnych przetok tętniczo-żylnych jest ich występowanie u pacjentów ze schyłkową postacią chorób wątroby — głównie marskością — i ich ustępowanie po transplantacji wątroby [11, 12].